Ảnh hoạt động

Tọa đàm khoa học

Tọa đàm khoa học 4

Sơ kết Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài nguyên và Môi trường

Sơ kết Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài nguyên và Môi trường

Hội nghị Nhiệm vụ TXTCN

Chúc mừng năm mới 2020