Lịch công tác
Ngày:

Thứ Lãnh đạo vụ Chuyên viên Lãnh đạo bộ Giờ Nội dung công việc Địa điểm
Thứ hai
6/4/2020
Vụ trưởng Trần Bình Trọng 08:00

Làm việc trực tuyến

Vụ trưởng Trần Bình Trọng 13:00

Làm việc trực tuyến

Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường 08:00

Làm việc trực tuyến

Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường 13:00

Làm việc trực tuyến

Phó vụ trưởng Nguyễn Duy Hùng 13:00

Làm việc trực tuyến

Phó vụ trưởng Hoàng Mạnh Cương 08:00

Làm việc trực tuyến

Phó vụ trưởng Hoàng Mạnh Cương Thứ trưởng Lê Minh Ngân 14:00

Họp hội đồng Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 2019.

TP: các Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 748/QĐ-BTNMT.

Vụ KHTC, TCQLĐĐ chuẩn bị.

Trực tuyến
Vụ trưởng Trần Bình Trọng,Phó vụ trưởng Nguyễn Duy Hùng Nguyễn Anh Dũng,Vũ Hồng Diệp 09:00

Họp trực tuyến thẩm định ĐT TNMT.2020.04.08 về khả năng chuyển đổi công nghệ đáp ứng tiêu chuẩn môi trường

Trực tuyến
Thứ ba
7/4/2020
Vụ trưởng Trần Bình Trọng 08:00

Làm việc trực tuyến

Vụ trưởng Trần Bình Trọng,Phó vụ trưởng Nguyễn Duy Hùng Vũ Hồng Diệp Bộ trưởng Trần Hồng Hà,Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân,Thứ trưởng Lê Công Thành 14:00

Nghe báo cáo về Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp khắc phục trình trạng ô nhiễm nguồn nước tại các dòng sông lớn và dự thảo Báo cáo hiện trạng môi trường Quốc gia năm 2019.

TP: TCMT; Cục QLTNN; các Vụ: PC, KHTC, KHCN; TTra Bộ; VP Bộ; các Viện: CLCSTNMT, KHTNN.

TCMT chủ trì phối hợp với Cục QLTNN chuẩn bị.

Trực tuyến
Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường Đặng Mỹ Cung,Đoàn Thế Hùng Thứ trưởng Trần Quý Kiên 09:00

Nghe báo cáo về dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 22/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

TP: Tổng cục ĐCKSVN; các Vụ: KHTC, KHCN, PC; VP HĐĐGTLKS.

TCĐCKSVN chuẩn bị báo cáo.

Trực tuyến
Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường 13:00

Làm việc trực tuyến

Phó vụ trưởng Nguyễn Duy Hùng 13:00

Làm việc trực tuyến

Phó vụ trưởng Hoàng Mạnh Cương 08:00

Làm việc trực tuyến

Phó vụ trưởng Hoàng Mạnh Cương 13:00

Làm việc trực tuyến

Thứ tư
8/4/2020
Vụ trưởng Trần Bình Trọng 08:00

Làm việc trực tuyến

Vụ trưởng Trần Bình Trọng 13:00

Làm việc trực tuyến

Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường 08:00

Làm việc trực tuyến

Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường 13:00

Làm việc trực tuyến

Phó vụ trưởng Nguyễn Duy Hùng 08:00

Làm việc trực tuyến

Phó vụ trưởng Nguyễn Duy Hùng 13:00

Làm việc trực tuyến

Phó vụ trưởng Hoàng Mạnh Cương Lưu Thành Trung Thứ trưởng Lê Minh Ngân 08:30

Nghe báo cáo về Đề án phát triển đội tàu điều tra, khảo sát, nghiên cứu biển

TP: Tổng cục B&HĐVN, các Vụ: KHTC, PC, KHCN, HTQT; VP Bộ.

Tổng cục B&HĐVN chuẩn bị

Trực tuyến
Phó vụ trưởng Hoàng Mạnh Cương 13:00

Làm việc trực tuyến

Thứ năm
9/4/2020
Vụ trưởng Trần Bình Trọng 08:00

Làm việc trực tuyến

Vụ trưởng Trần Bình Trọng,Phó vụ trưởng Nguyễn Duy Hùng Lưu Thành Trung,Nguyễn Anh Dũng,Vũ Hồng Diệp Bộ trưởng Trần Hồng Hà,Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân 14:00

Nghe TCMT báo cáo về các quy chuẩn kỹ thuật về môi trường.

TP: TCMT; các Vụ: KHCN, KHTC, HTQT; VP Bộ.

Trực tuyến
Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường Đặng Mỹ Cung,Đoàn Thế Hùng Thứ trưởng Trần Quý Kiên 09:00

Nghe báo cáo nội dung dự thảo Nghị định Quản lý khoáng sản ở các khu vực dự trữ để phát triển các dự án trên mặt.

TP: TCĐCKSVN; các Vụ: KHTC, KHCN, PC; VP HĐĐGTLKS.

Tổng cục ĐCKSVN chuẩn bị báo cáo.

Trực tuyến
Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường 13:00

Làm việc trực tuyến

Phó vụ trưởng Nguyễn Duy Hùng Vũ Hồng Diệp Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân 08:30

Nghe Tổng cục Môi trường báo cáo về dự thảo “Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2019” trình Chính phủ, Quốc hội.

TP: các Vụ: PC, KHTC, KHCN; TC B&HĐVN; các Cục QLTNN, BĐKH; Ttra Bộ; VP Bộ; TTTTTN&MT, Viện CLCSTNMT.

TCMT chuẩn bị.

Trực tuyến
Phó vụ trưởng Hoàng Mạnh Cương 08:00

Làm việc trực tuyến

Phó vụ trưởng Hoàng Mạnh Cương 13:00

Làm việc trực tuyến

Thứ sáu
10/4/2020
Vụ trưởng Trần Bình Trọng 08:00

Làm việc trực tuyến

Vụ trưởng Trần Bình Trọng 13:00

Làm việc trực tuyến

Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường 08:00

Làm việc trực tuyến

Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường 13:00

Làm việc trực tuyến

Phó vụ trưởng Nguyễn Duy Hùng 08:00

Làm việc trực tuyến

Phó vụ trưởng Nguyễn Duy Hùng 13:00

Làm việc trực tuyến

Phó vụ trưởng Hoàng Mạnh Cương 08:00

Làm việc trực tuyến

Phó vụ trưởng Hoàng Mạnh Cương 13:00

Làm việc trực tuyến