Lịch công tác
Ngày:

Thứ Lãnh đạo vụ Chuyên viên Lãnh đạo bộ Giờ Nội dung công việc Địa điểm
Thứ hai
14/9/2020
Vụ trưởng Trần Bình Trọng 08:00 Làm việc tại cơ quan
Vụ trưởng Trần Bình Trọng 13:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường 08:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường 13:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Nguyễn Duy Hùng 08:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Nguyễn Duy Hùng 13:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Hoàng Mạnh Cương 08:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Hoàng Mạnh Cương 13:00 Làm việc tại cơ quan
Thứ ba
15/9/2020
Vụ trưởng Trần Bình Trọng 08:00 Làm việc tại cơ quan
Vụ trưởng Trần Bình Trọng 13:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường Đặng Mỹ Cung,Đoàn Thế Hùng Thứ trưởng Trần Quý Kiên 09:00

Nghe báo cáo về đề án Đánh giá tổng thể tiềm năng khoáng sản vùng Trung Trung Bộ.

TP: các Vụ: KHTC, KHCN; TCĐCKSVNN; Viện KHĐCKS; VP HĐĐGTLKS.

TCĐCKSVN chuẩn bị báo cáo.

Phòng họp A804
Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường 13:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Nguyễn Duy Hùng Phạm Thị Phương Liên Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa 08:30

Nghe báo cáo dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:10.000; 1:25.000.

TP: các Vụ: PC, KHCN; Cục ĐĐ,BĐ&TTĐL; Viện KHĐĐ&BĐ.

Cục ĐĐ,BĐ&TTĐL chuẩn bị.

Phòng họp A806
Phó vụ trưởng Nguyễn Duy Hùng 13:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Hoàng Mạnh Cương 08:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Hoàng Mạnh Cương 13:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Hoàng Mạnh Cương Nguyễn Thị Hồng Minh,Nguyễn Thị Oanh Thơ,Vũ Thắng Phương 09:00

Họp Hội đồng tuyển chọn đề tài mã số TNMT.2020.01.08 lĩnh vực đất đai

A1010
Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường,Phó vụ trưởng Hoàng Mạnh Cương Đặng Mỹ Cung,Nguyễn Thị Hồng Minh,Nguyễn Thị Oanh Thơ,Trương Thị Hòa 14:00

14h00: Làm Việc với Viện Nghiên cứu quản lý đất đai về nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2019 (C Thơ, C Minh)

15h30: Làm Việc với Viện Nghiên cứu Biển và Hải đảo về nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2019 (A Cung, C Hòa)

A 1010
Thứ tư
16/9/2020
Vụ trưởng Trần Bình Trọng 08:00 Làm việc tại cơ quan
Vụ trưởng Trần Bình Trọng Bộ trưởng Trần Hồng Hà,Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân 14:00

Họp Ban Soạn thảo Chiến lược phát triển ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040

Phòng họp B101
Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường 08:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường 13:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Nguyễn Duy Hùng 08:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Nguyễn Duy Hùng 13:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Hoàng Mạnh Cương Nguyễn Thị Hồng Minh,Trương Thị Hòa 14:00

Họp Hội đồng giao trực tiếp đề tài TNMT.2020.10.04 của Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường

P1010
Phó vụ trưởng Hoàng Mạnh Cương Nguyễn Thị Oanh Thơ,Trương Thị Hòa 09:00

Họp Hội đồng KHCN giao trực tiếp do Viện Chiến lược, Chính sách TNMT chủ trì, mã số TNMT.2021.01.01

phòng 1010 trụ sở Bộ TN&MT
Thứ năm
17/9/2020
Vụ trưởng Trần Bình Trọng,Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường Nguyễn Thị Hồng Minh,Trần Duy Hiền,Vũ Thắng Phương Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân 08:30

Nghe báo cáo việc thực hiện Thông báo số 57/TB-BTNMT ngày 27/8/2020 và dự kiến các chương trình KHCN trọng điểm cấp Bộ giai đoạn 2021-2025.

TP: các Vụ: PC, KHCN, KHTC, VP Bộ.

(A Phương chuẩn bị báo cáo).

Phòng họp A606
Vụ trưởng Trần Bình Trọng 13:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường Nguyễn Văn Hiếu Thứ trưởng Lê Công Thành 14:00

Họp Hội đồng phê duyệt Thuyết minh nhiệm vụ “Phân vùng rủi ro thiên tai và lập bản đồ cảnh báo lũy, ngập lụt”.

TP: theo QĐ số 1948/QĐ-BTNMT ngày 01/9/2020 của Bộ trưởng Bộ TNMT.

A 806
Phó vụ trưởng Nguyễn Duy Hùng 13:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Hoàng Mạnh Cương 13:00 Làm việc tại cơ quan
Thứ sáu
18/9/2020
Vụ trưởng Trần Bình Trọng,Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường Vũ Hồng Diệp,Vũ Thắng Phương 10:30

Thẩm định đề tài 2020.996.05

Phòng họp A1010
Vụ trưởng Trần Bình Trọng 13:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường 08:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường 13:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Nguyễn Duy Hùng 08:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Nguyễn Duy Hùng 13:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Hoàng Mạnh Cương 08:00 Làm việc tại cơ quan
Phó vụ trưởng Hoàng Mạnh Cương 13:00 Làm việc tại cơ quan
Vụ trưởng Trần Bình Trọng,Phó vụ trưởng Nguyễn Thạc Cường Đặng Mỹ Cung,Đoàn Thế Hùng 08:30

Họp thẩm định dự án tăng cường năng lực của Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản

Phòng 1010, Nhà A, trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường