Nhiệm vụ Khoa học công nghệ

Mã nhiệm vụ Tên nhiệm vụ
KC.09.17 ĐÁNH GIÁ SỨC TẢI MÔI TRƯỜNG CỦA MỘT SỐ THỦY VỰC TIÊU BIỂU VEN BỜ BIỂN VIỆT NAM PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
TNMT.2009.06.01 Nghiên cứu xây dựng atlat, bộ mẫu chuẩn địa chất –khoáng sản biển nông ven bờ 0-100m nước Việt Nam
NVTX.2018.05.04 Đánh giá diễn biến, tác động của biến đổi khí hậu và các chính sách, cơ chế
NVTX.2018.05.05 Triển khai ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS
NVTX.2018.05.06 Phát triển và ứng dụng công nghệ đo đạc khí tượng thủy văn, môi trƣờng và biến đổi khí hậu.
NVTX.2018.05.07 Cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo, thông báo về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu hỗ trợ công tác dự báo khí tượng thủy văn
TNMT.2018.10.05 Nghiên cứu, đề xuất giải pháp tổng thể nhằm phát triển Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường thành kênh thông tin Chính phủ điện tử hiệu quả của ngành tài nguyên và môi trường
NVTX.2018.02.02 Nghiên cứu các mô hình quản trị mới trên thế giới ở các cấp quốc gia, lưu vực sông, vùng và lựa chọn mô hình phù hợp cho Việt Nam, đề xuất cụ thể cho Đồng bằng sông Cửu Long
Tổng số: 2240 bản ghi.