Nhiệm vụ đề xuất

Đề xuất nhiệm vụ
STT Tên nhiệm vụ Mục tiêu, định hướng Người đề xuất Ngày đề xuất
1 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng hệ thống tích hợp cho hoạt động quan trắc hiện trường qua Internet vạn vật kết nối (IoT) Nghiên cứu nhằm thiết lập phương thức tiếp nhận, kết nối dữ liệu theo thời gian thực dữ liệu quan trắc hiện trường qua Internet vạn vật (IoT) Nguyễn Hữu Thắng 25/03/2019
2 Nghiên cứu xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng các Đơn vị hoạt động quan trắc và phân tích môi trường Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm xây dựng bộ tiêu chí phân hạng năng lực của các đơn vị tham gia hoạt động quan trắc và phân tích môi trường tại Việt Nam Vũ Văn Phương 25/03/2019
Tổng số: 2 bản ghi.
  • Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất cơ chế chi trả dịch vụ hệ sinh thái trong quản lý vùng đất ngập nước hạ lưu sông Mê Công (17/03/2020 11:02)
  • Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật cho việc kiểm soát, diệt trừ cây mai dương Mimosa pigra ở Việt Nam (17/03/2020 09:40)
  • Nghiên cứu xây dựng công cụ đánh giá hiệu quả quản lý khu bảo tồn đất ngập nước cho Việt Nam (16/03/2020 11:35)
  • Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng cấu trúc các cơ sở dữ liệu chuyên ngành lĩnh vực tài nguyên nước phục vụ phát triển Chính phủ điện tử ngành TN&MT. (16/03/2020 11:01)
  • Nghiên cứu, đánh giá mức độ ô nhiễm rác thải nhựa, vi nhựa tại sông Bắc Hưng Hải và đề xuất các giải pháp giảm thiểu. (15/03/2020 08:02)
  • Nghiên cứu cơ sở lý luận xây dựng phương pháp xử lý số liệu quan trắc khí thải tự động liên tục, phục vụ đánh giá mức độ ô nhiễm và công bố số liệu cho cộng đồng. (15/03/2020 07:58)
  • Nghiên cứu, đánh giá sự phát thải Thủy ngân của một số loại hình sản xuất công nghiệp ra môi trường và những tác động bất lợi đến sức khỏe con người nhằm phục vụ công tác quan lý và cảnh báo môi trường (15/03/2020 07:52)
  • Nghiên cứu đề xuất mô hình và giải pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngành tài nguyên và môi trường trên cơ sở áp dụng công nghệ cuộc CMCN 4.0 (14/03/2020 11:14)
  • Nghiên cứu quy hoạch và xây dựng giải pháp quản lý cấp phép hạ tầng CNTT tự động tại Bộ TNMT giai đoạn 2021 - 2025 (14/03/2020 08:16)
  • Nghiên cứu đánh giá và dự báo về các đồng lợi ích của việc áp dụng các hành động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực năng lượng tái tạo phục vụ triển khai NDC của Việt Nam (14/03/2020 12:52)