Thông tin nhiệm vụ

Khảo sát, điều tra, đánh giá mạng lưới trọng lực các cấp hạng ở Việt Nam phục vụ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về đo đạc trọng lực

NVTX.2019.07.11
629.00 (triệu đồng)
Đo đạc và bản đồ
Đo đạc
Đánh giá toàn bộ mạng lưới trọng lực ở Việt Nam và các số liệu trọng lực chi tiết đã được tiến hành đo từ trước đến nay để làm cơ sở cho việc thành lập hệ thống thông tin dữ liệu về trọng lực ở Việt Nam phục vụ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về đo đạc trọng lực chi tiết.
Nội dung 1: Xây dựng và phê duyệt thuyết minh nhiệm vụ; Nội dung 2: Thu thập đánh giá toàn bộ tài liệu, dữ liệu và thông tin về các dự án đo đạc trọng lực ở Việt Nam; Nội dung 3: Khảo sát đánh giá mạng lưới trọng lực tuyệt đối, cơ sở và các điểm trọng lực vệ tinh cơ sở; Nội dung 4: Khảo sát đánh giá mạng lưới hạng I và điểm vệ tinh hạng I; Nội dung 5: Khảo sát đánh giá mạng lưới điểm tựa; Nội dung 6: Khảo sát, đánh giá các điểm chi tiết đã được đo đạc ở Việt Nam; Nội dung 7: Xây dựng báo cáo tổng kết nhiệm vụ
1. Sơ đồ mạng lưới trọng lực tuyệt đối, cơ sở và các điểm trọng lực vệ tinh cơ sở. 2. Báo cáo kết quả khảo sát điều tra và đánh giá mạng lưới trọng lực tuyệt đối, cơ sở và các điểm trọng lực vệ tinh cơ sở. 3. Sơ đồ mạng lưới hạng I và điểm vệ tinh hạng I. 4. Báo cáo đánh giá mạng lưới hạng I và điểm vệ tinh hạng I. 5. Sơ đồ các điểm chi tiết đã được đo đạc ở Việt Nam. 6. Báo cáo kết quả khảo sát điều tra và đánh giá các điểm chi tiết đã được đo đạc ở Việt Nam. 7. Sơ đồ mạng lưới trọng lực các cấp hạng của Việt Nam. 8. Báo cáo kết quả khảo sát điều tra và đánh giá mạng lưới trọng lực các cấp ở Việt Nam. 9. Báo cáo tổng kết nhiệm vụ.
01/01/2019
12 (tháng)
Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ
TXTCN
Nguyễn Đức Mạnh Nguyễn Thị Thanh Hương Đinh Xuân Mạnh Lê Viết Nam Đặng Như Duẩn Trần Thị Chính Phạm Thị Luyến Phạm Thành Việt Nguyễn Thị Loan