Thông tin nhiệm vụ

“Nghiên cứu nội dung và phương pháp thể hiện bản đồ sụt lún bề mặt đô thị tỷ lệ trung bình”

NVTX.2019.07.06
644.00 (triệu đồng)
- Nghiên cứu nội dung thể hiện bản đồ sụt lún bề mặt đô thị. - Nghiên cứu phương pháp thể hiện bản đồ sụt lún bề mặt đô thị.
1. Xây dựng thuyết minh nhiệm vụ. 2. Hiện tượng sụt lún bề mặt đô thị ở Việt Nam: đặc điểm và tình hình nghiên cứu. 3. Các phương pháp nghiên cứu, thành lập bản đồ sụt lún. 4. Nội dung và phương pháp thể hiện bản đồ diễn biến sụt lún. 5. Nội dung và phương pháp thể hiện bản đồ dự báo sụt lún. 6. Xây dựng Báo cáo tổng kết nhiệm vụ.
Báo cáo hiện tượng sụt lún bề mặt đô thị ở Việt Nam: đặc điểm và tình hình nghiên cứu. Báo cáo các phương pháp nghiên cứu, thành lập bản đồ sụt lún. Báo cáo nội dung và phương pháp thể hiện bản đồ diễn biến sụt lún. Báo cáo nội dung và phương pháp thể hiện bản đồ dự báo sụt lún. Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện nhiệm vụ.
01/01/2019
12 (tháng)
Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ
TXTCN
Vũ Thị Ngà Lê Vũ Phan Nguyễn Thị Ngọc Anh Lê Chí Thịnh Nguyễn Thị Thu Vũ Thị Hồng Hà Đồng Thị Bích Phương Nguyễn Thị Thảo Trần Thị Minh Đức Nguyễn Ngọc Hoa