Thông tin nhiệm vụ

Đánh giá diễn biến, tác động của biến đổi khí hậu và các chính sách, cơ chế

NVTX.2018.05.04
1284.00 (triệu đồng)
Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu
Nội dung 1: Xác định được các cơ chế biến đổi khí hậu, nhận định xu hướng đàm phán biến đổi khí hậu của quốc tế sau COP 23 tại Bonn – CHLBĐức, các hoạt động trên thế giới trong năm 2017 chuẩn bị cho việc thực hiện hiệp định Paris và NDC. Nội dung 2: Tổng hợp và đưa ra được các phương pháp luận của IPCC về Kiểm kê khí nhà kính cho lĩnh vực nông nghiệp Nội dung 3: Xác định được các cơ hội và thách thức cho các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính ở Việt Nam sau COP 23 Nội dung 4: Xác định được các hoạt động chuẩn bị thực hiện NDC của Việt Nam sau khi đề trình INDC. Nội dung 5: Xác định được các hành động giảm nhẹ phát thải KNK phù hợp trong lĩnh vực chủ yếu tại 01 tỉnh thuộc khu vực Nam Bộ để góp phần ứng phó với BĐKH, hướng tới xã hội các-bon thấp và phát triển bền vững
Nội dung 1: Báo cáo tổng hợp cập nhật về chính sách, cơ chế biến đổi khí hậu, nhận định xu hướng đàm phán biến đổi khí hậu của quốc tế sau COP23 tại Bonn – CHLBĐức, các hoạt động trên thế giới trong năm 2017 chuẩn bị cho cơ chế mới sau 2020. Nội dung 2: Xây dựng báo cáo tổng hợp phương pháp luận của IPCC về kiểm kê KNK cho lĩnh vực nông nghiệp Nội dung 3: Báo cáo tổng hợp các hoạt động giảm nhẹ Biến đổi khí hậu phù hợp với quốc gia (NAMA) và các hoạt động giảm nhẹ BĐKH khác như JCM tại Việt Nam năm 2018 và các cơ hội tài chính mới cho giảm nhẹ BĐKH sau COP23 Nội dung 4: Báo cáo hoạt động chuẩn bị thực hiện NDC của Việt Nam sau khi đề trình INDC. Nội dung 5: Báo cáo về phương pháp và kết quả thử nghiệm tính toán phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực chủ yếu của 1 tỉnh thuộc khu vực Nam Bộ
Báo cáo tổng hợp cập nhật về chính sách, cơ chế biến đổi khí hậu, nhận định xu hướng đàm phán biến đổi khí hậu của quốc tế sau COP23 tại Bonn – CHLBĐức, các hoạt động trên thế giới trong năm 2017 chuẩn bị cho cơ chế mới sau 2020. Xây dựng báo cáo tổng hợp phương pháp luận của IPCC về kiểm kê KNK cho lĩnh vực nông nghiệp Báo cáo tổng hợp các hoạt động giảm nhẹ Biến đổi khí hậu phù hợp với quốc gia (NAMA) và các hoạt động giảm nhẹ BĐKH khác như JCM tại Việt Nam năm 2018 và các cơ hội tài chính mới cho giảm nhẹ BĐKH sau COP23 Báo cáo hoạt động chuẩn bị thực hiện NDC của Việt Nam sau khi đề trình INDC. Báo cáo về phương pháp và kết quả thử nghiệm tính toán phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực chủ yếu của 1 tỉnh thuộc khu vực Nam Bộ
05/06/2019
12 (tháng)
TXTCN
TS. Đỗ Tiến Anh Ths. Nguyễn Kim Tuyên CN. Phạm Bảo Long Ths. Nguyễn Anh Tuấn ThS. Nguyễn Hoàng Thủy CN. Hoàng Tùng CN. Phan Thị Diệu Huyền Ths. Đặng Quang Thịnh CN. Phạm Thu Giang CN. Lê Minh Trang Ths. Nguyễn Thị Hằng.