Thông tin nhiệm vụ

Đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 - 2020 và đề xuất định hướng phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 - 2030 ngành tài nguyên và môi trường

TNMT.2020.10.02
3551.00 (triệu đồng)
Quản lý và Đào tạo
1. Đánh giá được kết quả thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 – 2020 trong ngành tài nguyên và môi trường; 2. Đề xuất được định hướng phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Nội dung 1: Đánh giá kết quả thực hiện của ngành tài nguyên và môi trường về các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tổng thể của Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011 – 2020 1. Xây dựng các chỉ số, câu hỏi đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược KH&CN giai đoạn 2011-2020 trong ngành tài nguyên và môi trường 2. Phân tích, đánh giá việc thực hiện các định hướng nhiệm vụ của Chiến lược KH&CN giai đoạn 2011-2020 trong ngành tài nguyên và môi trường. 3 Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các giải pháp của Chiến lược KH&CN giai đoạn 2011-2020 trong ngành tài nguyên và môi trường 4 Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu của Chiến lược KH&CN giai đoạn 2011-2020 trong ngành tài nguyên và môi trường 5 Xây dựng Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược KH&CN giai đoạn 2011-2020 trong ngành tài nguyên và môi trường Nội dung 2: Đề xuất định hướng phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 1. Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về xây dựng và thực hiện các chiến lược, định hướng phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong bối cảnh biến đổi toàn cầu 2. Phân tích bối cảnh quốc tế và trong nước về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo liên quan đến ngành TN&MT 3. Dự báo xu hướng phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên thế giới và xu hướng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của ngành TN&MT giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn 2045 4. Định hướng của Đảng và nhà nước về phát triển kinh tế-xã hội; các yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Việt Nam và của ngành tài nguyên giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045 5. Đề xuất định hướng phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn 2045 của ngành tài nguyên và môi trường
01/06/2020
24 (tháng)
Viện Chiến lược Chính sách tài nguyên và môi trường
Cấp Bộ
ThS. Đặng Thị Phương Hà TS. Nguyễn Sỹ Linh TS. Mai Thanh Dung TS. Lại Văn Mạnh TS. Kim Thị Thúy Ngọc ThS. Hoàng Thanh Hương TS. Hoàng Hồng Hạnh TS. Đặng Trung Tú ThS. PhạmThị Minh Thủy TS. Nguyễn Tùng Lâm