Thông tin nhiệm vụ

Đánh giá tác động của BĐKH đến nhóm người nghèo ở Bắc Bộ Việt Nam và đề xuất các giải pháp giảm thiểu

BÐKH.21
4500.00 (triệu đồng)
Biến đổi khí hậu
Mục tiêu tổng quát: Đánh giá được những tác động trực tiếp và gián tiếp của biến đổi khí hậu đến nhóm người nghèo ở Bắc Bộ Việt Nam, đề xuất được các giải pháp giảm thiểu, góp phần giảm nghèo bền vững vùng Bắc Bộ. Mục tiêu cụ thể: 1. Nghiên cứu, tổng quan và phân tích hệ thống lý thuyết, phương pháp luận và phương pháp đánh giá tác động trực tiếp và tác động gián tiếp của biến đổi khí hậu đến nhóm người nghèo ở Bắc Bộ Việt Nam. Xây dựng khung lý thuyết và khung phân tích cho vấn đề đánh giá tác động trực tiếp và gián tiếp của BĐKH đến nhóm người nghèo. Phân tích các trường hợp điển hình, các kịch bản ứng phó với BĐKH trên thế giới và trong nước, phân tích sự tương đồng và khác biệt về điều kiện địa lý, kinh tế, dân số, nguồn nhân lực, văn hóa và môi trường tự nhiên, môi trường xã hội giữa các trường hợp điển hình trên thế giới, trong nước với bối cảnh của vùng Bắc Bộ Việt Nam. 2. Nghiên cứu, đánh giá các trường hợp điển hình về thực trạng tác động của biến đổi khí hậu đến nhóm người nghèo ở Bắc Bộ Việt Nam. Các trường hợp nghiên cứu điển hình mang tính đại diện cho các nhóm nghèo chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tại các Tiểu vùng thuộc Bắc Bộ. Các trường hợp đại diện cho khu vực nhóm nghèo bị ảnh hưởng của BĐKH gồm: Tiểu vùng ĐBSH, Tây Bắc, Đông Bắc và ven biển & hải đảo Bắc Bộ. Nghiên cứu đánh giá thực trạng tác động của BĐKH đến các nhóm nghèo thuộc các tiểu vùng Bắc Bộ. Các tác động trực tiếp như: tác động của nước biển dâng, ngập mặn, lũ quét, hạn hán, cháy rừng khí hậu nóng lên...; các tác động gián tiếp như: đất bạc màu, năng xuất, sản lượng cây trồng giảm, các vấn đề liên quan đến sức khỏe, vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh lương thực, vấn đề di dân, thay đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, dịch bệnh ở người, cây trồng, gia súc...Đánh giá các chiến lược sinh kế của nhóm người nghèo trong bối cảnh BĐKH, các chiến lược ứng phó với BĐKH của nhóm nghèo, các chiến lược giảm nghèo và sinh kế bền vững của Trung ương và địa phương. Đánh giá và phân tích các mặt thuận lợi, khó khăn, thách thức và các mối quan tâm của nhóm người nghèo đến sinh kế bền vững, đến BĐKH tại vùng Bắc Bộ. Đánh giá các mô hình sinh kế bền vững cho các khu vực có tỷ lệ nghèo cao, đã và đang được thực hiện tại vùng Bắc Bộ, phân tích việc triển khai các mô hình này trong điều kiện bị tác động của BĐKH. 3. Đánh giá hệ thống quan điểm, định hướng và giải pháp đã có (chính sách, chương trình, dự án về quản lý, nguồn lực, nâng cao năng lực, côngnghệ...) nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu đối với nhóm người nghèo và giảm nghèo bền vững ở vùng Bắc Bộ Việt Nam. Nghiên cứu, đánh giá, rà soát toàn bộ các chính sách, chương trình, dự án về giảm thiểu tác động tiêu cực của BĐKH đến các nhóm cư dân (gồm cả nhóm nghèo) đã và đang được thực hiện tại vùng Bắc Bộ. Đánh giá thực trạng, các vấn đề thuận lợi, cản trở và thách thức của hệ thống chính sách, chương trình, dự án và các giải pháp của từ cấp Trung ương đến địa phương, của các tổ chức quốc tế và trong nước. 4. Xây dựng hệ thống bản đồ các khu vực và các nhóm người nghèo ở Bắc Bộ Việt Nam chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Nghiên cứu khảo sát các chỉ số, chỉ tiêu về BĐKH, nghèo đói và mức độ tổn thương do BĐKH tại từng Tiểu vùng thuộc Bắc Bộ, nhằm xây dựng hệ thống bản đồ chi tiết về tác động/mức độ tổn thương của BĐKH đến nhóm nghèo từng Tiểu vùng. 5. Đề xuất chính sách và các giải pháp giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu đến các nhóm nghèo, góp phần giảm nghèo bền vững vùng Bắc Bộ trên cơ sở thực trạng tác động của biến đổi khí hậu đến nhóm nghèo, điều kiện kinh tế, xã hội và văn hóa tộc người của nhóm nghèo. Đề xuất các giải pháp và mô hình sinh kế bền vững cho nhóm người nghèo vùng Bắc Bộ trên cơ sở khuôn khổ thể chế, chính sách của trung ương và địa phương về phát triển bền vững tại các khu vực có tỷ lệ nghèo cao chịu ảnh hưởng của BĐKH ở Bắc Bộ.
Nội dung 1: Nghiên cứu cơ sở khoa học, phương pháp luận và phương pháp đánh giá tác động của BĐKH đến nhóm nghèo: thực tiễn, kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam; Nội dung 2: Nghiên cứu hệ thống quan điểm, định hướng và giải pháp đã có (thể chế, chính sách, nguồn lực, công nghệ …) nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của BĐKH đến nhóm nghèo và giảm nghèo bền vững vùng Bắc Bộ; Nội dung 3: Nghiên cứu, đánh giá tác động của BĐKH đến nhóm người nghèo ở Bắc Bộ Việt Nam: nghiên cứu trường hợp tại 08 tỉnh ở vùng Bắc Bộ Nội dung 4: Xây dựng bản đồ các Tiểu vùng và bản đồ các nhóm nghèo ở Bắc Bộ Việt Nam chịu ảnh hưởng của BĐKH Nội dung 5: Đề xuất chính sách, định hướng và giải pháp (thể chế, chính sách, nguồn lực, công nghệ, mô hình … ) nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của BĐKH đến nhóm nghèo và giảm nghèo bền vững vùng Bắc Bộ.
18/03/2020
24 (tháng)
Viện Nghiên cứu Biến đổi toàn cầu& Phát triển bền vững
Cấp quốc gia