Thông tin nhiệm vụ

Duy trì các hoạt động về thông tin, tuyên truyền khoa học công nghệ, xuất bản tạp chí của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ năm 2019

NVTX.2019.07.08
287.00 (triệu đồng)
Đo đạc và bản đồ
Đo đạc và bản đồ khác
Xây dựng chương trình và tổ chức thực hiện các hoạt động về thông tin, tuyên truyền khoa học công nghệ, xuất bản tạp chí của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ năm 2019 phục vụ phổ biến các kết quả thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ.
Nội dung 1: Duy trì hoạt động thư viện (thực hiện công tác quản lý mượn, trả sách thư viện; biên mục các tài liệu mới vào thư viện; đặt mua sách, báo, tài liệu chuyên ngành trong năm 2019). Nội dung 2: Duy trì hệ thống mạng Internet, đảm bảo an ninh mạng cho toàn hệ thống của Viện. Nội dung 3: Duy trì hoạt động, quản lý trang thông tin điện tử của Viện (Vigac.vn). Nội dung 4: Thu thập, tuyển chọn, biên tập, xuất bản và phát hành tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ (Thực hiện quy trình biên tập và xuất bản tạp chí; Liên hệ nhận bài viết của các tác giả, gửi các bài viết đến các phản biện về các lĩnh vực bài viết, chỉnh sửa bản thảo phục vụ xuất bản và phát hành tạp chí….).
Báo cáo duy trì hoạt động thư viện. Báo cáo duy trì hệ thống mạng Internet. Báo cáo duy trì hoạt động, quản lý website của Viện. Xuất bản 04 ấn phẩm Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ.
01/01/2019
12 (tháng)
Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ
TXTCN
Nguyễn Thị Thanh Hương Nguyễn Anh Quyên Trần Việt Cường Nguyễn Thị Huệ Nguyễn Mạnh Dũng Đinh Tài Nhân Lê Chí Thịnh Nguyễn Thị Thu Vũ Thị Hồng Hà