Thông tin nhiệm vụ

Khảo sát, đánh giá các kết quả nghiên cứu mới trong lĩnh vực phân tích không gian: Các phương pháp thống kê không gian trong GIS (Spatial staticstics)

NVTX.2020.07.03
745.00 (triệu đồng)
Đánh giá các kết quả nghiên cứu về các phương pháp thống kê không gian và các ứng dụng thống kê không gian trong nghiên cứu, quản lý tài nguyên môi trường.
1 Nội dung 1: Xây dựng thuyết minh nhiệm vụ 2 Nội dung 2: Tổng quan về các phương pháp thống kê không gian 3 Nội dung 3: Các công cụ thống kê không gian trong các phần mềm thương mại 4 Nội dung 4: Các kết quả nghiên cứu về thống kê không gian ở Việt Nam và trên thế giới 5 Nội dung 5: Phương pháp thống kê không gian trong nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường. 6 Nội dung 6: Xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả nhiệm vụ.
1 Báo cáo tổng quan về các phương pháp thống kê không gian. 2 Báo cáo các công cụ thống kê không gian trong các phần mềm thương mại. 3 Báo cáo các kết quả nghiên cứu về thống kê không gian ở Việt Nam và trên thế giới. 4 Báo cáo các phương pháp thống kê không gian trong nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường. 5 Báo cáo tổng hợp kết quả nhiệm vụ.
01/01/2020
12 (tháng)
Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ
TXTCN
1 Nguyễn Thị Chi 2 Đồng Thị Bích Phương 3 Trần Thị Minh Đức 4 Trịnh Thị Tố Uyên 5 Mai Thị Phương Lan 6 Trần Thị Hương 7 Nguyễn Thị Huệ 8 Nguyễn Thị Ngọc Anh 9 Lê Chí Thịnh 10 Nguyễn Thị Thu Hằng 11 Đoàn Thị Ngân
Những người gián tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ: 1 Nguyễn Phi Sơn 2 Lê Thị Mây 3 Hoàng Thị Hồng Nhung 4 Phạm Kiều Hoa