Thông tin nhiệm vụ

Khảo sát, phân tích, đánh giá các kết quả nghiên cứu mới của công nghệ viễn thám, tập trung trong lĩnh vực môi trường

NVTX.2019.07.02
775.00 (triệu đồng)
Đo đạc và bản đồ
Đo đạc và bản đồ khác
1. Khảo sát các kết quả nghiên cứu mới của công nghệ viễn thám trong lĩnh vực môi trường. 2. Phân tích, đánh giá các kết quả nghiên cứu mới của công nghệ viễn thám trong lĩnh vực môi trường.
Nội dung 1: Xây dựng và phê duyệt thuyết minh nhiệm vụ. Nội dung 2: Tổng quan về các nghiên cứu ứng dụng viễn thám trong lĩnh vực môi trường. Nội dung 3: Khảo sát, phân tích, đánh giá các kết quả nghiên cứu mới của công nghệ viễn thám về môi trường đất. Nội dung 4: Khảo sát, phân tích, đánh giá các kết quả nghiên cứu mới của công nghệ viễn thám về môi trường nước. Nội dung 5: Khảo sát, phân tích, đánh giá kết quả nghiên cứu mới của công nghệ viễn thám về môi trường không khí. Nội dung 6:Thử nghiệm thành lập bộ bản đồ thành phần không khí bằng ảnh viễn thám. Nội dung 7: Xây dựng Báo cáo tổng kết nhiệm vụ.
Thuyết minh nhiệm vụ Báo cáo Tổng quan về các nghiên cứu ứng dụng viễn thám trong lĩnh vực môi trường. Báo cáo Tổng quan các ứng dụng viễn thám trong nghiên cứu môi trường đất. Báo cáo Tổng quan các ứng dụng viễn thám trong môi trường nước. Báo cáo Tổng quan các ứng dụng viễn thám trong môi trường không khí. Báo cáo Cập nhật xu hướng và kết quả ứng dụng viễn thám mới trong nghiên cứu môi trường Báo cáo Cập nhật xu hướng và kết quả ứng dụng của viễn thám trong nghiên cứu môi trường đất. Báo cáo Cập nhật xu hướng và kết quả ứng dụng của viễn thám trong nghiên cứu môi trường nước. Báo cáo Cập nhật xu hướng và kết quả ứng dụng của viễn thám về môi trường không khí. Báo cáo kết quả thử nghiệm. Bản đồ thành phần không khí tỷ lệ 1/50.000 kỳ 1. Bản đồ thành phần không khí tỷ lệ 1/50.000 kỳ 2. Báo cáo Đánh giá độ chính xác bộ bản đồ thành phần không khí qua các thời kỳ Báo cáo Tổng kết kết quả thực hiện nhiệm vụ
01/01/2019
12 (tháng)
Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ
TXTCN
Nguyễn Đức Mạnh Nguyễn Thị Thanh Hương Đinh Tài Nhân Lê Chí Thịnh Nguyễn Thị Thu Vũ Thị Hồng Hà Kiều Thị Thảo Nguyễn Thanh Thủy Khổng Thị Việt Anh Hoàng Minh Hải Trịnh Ngọc Bích Nguyễn Thị Thu Hạnh Nguyễn Thị Thu Hằng