Thông tin nhiệm vụ

Khảo sát, phân tích, đánh giá các kết quả nghiên cứu mới trong lĩnh vực mô hình hóa không gian (spatial modeling)

NVTX.2019.07.04
699.00 (triệu đồng)
Đo đạc và bản đồ
Bản đồ
Đánh giá các kết quả nghiên cứu về các phương pháp mô hình hóa không gian và các ứng dụng mô hình hóa không gian trong nghiên cứu, quản lý tài nguyên môi trường
Nội dung 1: Xây dựng thuyết minh nhiệm vụ TXTCN Nội dung 2: Nghiên cứu tổng quan về các phương pháp mô hình hóa không gian. Nội dung 3: Khảo sát, đánh giá các công cụ mô hình hóa không gian trong phần mềm thương mại. Nội dung 4: Xu hướng và kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực mô hình hóa không gian. Nội dung 5: Xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu.
1. Báo cáo tổng quan về các phương pháp mô hình hóa không gian 2. Báo cáo Khảo sát, đánh giá các công cụ mô hình hóa không gian trong phần mềm thương mại 3. Báo cáo Xu hướng và kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực mô hình hóa không gian. 4. Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu
01/01/2019
12 (tháng)
Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ
TXTCN
Mai Thị Phương Lan Trần Thị Hương Nguyễn Thị Huệ Nguyễn Thị Ngọc Anh Lê Chí Thịnh Đồng Thị Bích Phương Nguyễn Thị Chi Hoàng Thị Tâm Trịnh Thị Tố Uyên Nguyễn Văn Chức