Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số mô hình hiệu chỉnh khí quyển trong phân loại lớp phủ trên ảnh viễn thám quang học

NVTX.2019.07.03
745.00 (triệu đồng)
Đánh giá mức độ ảnh hưởng của một số mô hình hiệu chỉnh khí quyển trong phân loại lớp phủ trên ảnh viễn thám quang học.
1. Xây dựng thuyết minh nhiệm vụ TXTCN 2 Nghiên cứu tổng quan về các mô hình hiệu chỉnh khí quyển trên ảnh viễn thám. 3. Nghiên cứu các sai số do ảnh hưởng của khí quyển đến quá trình giải đoán ảnh viễn thám. 4. Nghiên cứu cơ sở khoa học của một số mô hình hiệu chỉnh khí quyển phổ biến. 5. Thử nghiệm phân loại lớp phủ trên ảnh viễn thám không hiệu chỉnh và được hiệu chỉnh ảnh hưởng của khí quyển bằng một số mô hình lựa chọn. 6. Đánh giá độ chính xác sau phân loại. 7. Xây dựng Báo cáo tổng kết nhiệm vụ.
Báo cáo tổng quan về các mô hình hiệu chỉnh khí quyển trên ảnh viễn thám Báo cáo Nghiên cứu các sai số do ảnh hưởng của khí quyển đến quá trình giải đoán ảnh viễn thám Báo cáo Nghiên cứu cơ sở khoa học của một số mô hình hiệu chỉnh khí quyển phổ biến Báo cáo Thử nghiệm phân loại lớp phủ trên ảnh viễn thám không hiệu chỉnh và được hiệu chỉnh ảnh hưởng của khí quyển bằng một số mô hình lựa chọn. Báo cáo Đánh giá độ chính xác sau phân loại Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện nhiệm vụ
01/01/2019
12 (tháng)
TXTCN
Kiều Thị Thảo Nguyễn Thanh Thủy Hoàng Thị Thu Hà Nguyễn Thị Ngọc Hồi Trương Song Hoà Thiều Sỹ Thuận Phạm Lê Phương Trịnh Hữu Đạo Nguyễn Văn Chức Nguyễn Thị Loan Lê Đức Trung