Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu các mô hình quản trị mới trên thế giới ở các cấp quốc gia, lưu vực sông, vùng và lựa chọn mô hình phù hợp cho Việt Nam, đề xuất cụ thể cho Đồng bằng sông Cửu Long

NVTX.2018.02.02
673.00 (triệu đồng)
Tài nguyên nước
- Xác định các mô hình quản trị mới trên thế giới ở các cấp quốc gia, lưu vực sông, vùng và lựa chọn mô hình phù hợp cho Việt Nam; - Đề xuất một số nội dung chính quản trị nước cho Đồng bằng sông Cửu Long.
- Nghiên cứu các mô hình quản trị mới trên thế giới ở các cấp quốc gia, lưu vực sông, vùng - Nghiên cứu lựa chọn mô hình phù hợp cho Việt Nam - Thu thập, các tài liệu, số liệu về tình hình khai thác và sử dụng nước khu vực Đồng bằng sông Cửu Long - Nghiên cứu đề xuất khuôn khổ pháp lý và chính sách quản trị nước cho Đồng bằng sông Cửu Long - Nghiên cứu đề xuất khung thể chế quản trị nước cho Đồng bằng sông Cửu Long - Nghiên cứu đề xuất công cụ quản trị nước cho Đồng bằng sông Cửu Long - Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả dịch vụ ngành nước cho Đồng bằng sông Cửu Long
- Báo cáo tổng quan về quản trị tài nguyên nước và khả năng áp dụng cho Việt Nam - Báo cáo Đề xuất một số nội dung chính quản trị nước cho Đồng bằng sông Cửu Long - Bài báo được đăng trên tạp chí Khoa học/Hội thảo trong hoặc ngoài nước
01/05/2019
96 (tháng)
TXTCN
Hoàng Minh Tuyển, Đỗ Thị Ngọc Bích, Lương Hồ Nam, Nguyễn Thanh Thủy, Lưu Thị Hồng Linh, Trần Đức Thiện