Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu cơ sở khoa học, kinh nghiệm quốc tế về quản lý nhu cầu sử dụng nước sạch, rút ra bài học cho quản lý nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt tại khu vực đô thị của Việt Nam

CS.2020.10.01
140.00 (triệu đồng)
Quản lý và Đào tạo
1. Làm rõ cơ sở khoa học của phương thức quản lý nhu cầu sử dụng nước sạch; 2. Đề xuất giải pháp quản lý nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt khu vực đô thị.
Nội dung 1: Nghiên cứu cơ sở khoa học về quản lý nhu cầu sử dụng nước, vai trò, ý nghĩa của quản lý nhu cầu sử dụng nước trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước Nội dung 2: Nghiên cứu kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới về áp dụng quản lý nhu cầu sử dụng nước sạch đô thị Nội dung 3: Đánh giá thực trạng về quản lý nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt tại các đô thị ở Việt Nam Nội dung 4: Đề xuất giải pháp thúc đẩy áp dụng thực hiện quảm lý nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt tại các khu vực đô thị của Việt Nam
1. Báo cáo cơ sở lý luận về quản lý nhu cầu sử dụng nước sạch. 2. Báo cáo kinh nghiệm quốc tế trong quản lý nhu cầu sử dụng nước sạch. 3. Báo cáo Đánh giá nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt tại các đô thị ở Việt Nam và đề xuất giải pháp quản lý nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt tại các đô thị. 4. 01 Bài báo chuyên ngành. 5. Báo cáo tổng hợp kết quả của đề tài.
23/12/2019
12 (tháng)
Viện Chiến lược Chính sách tài nguyên và môi trường
Cấp cơ sở
ThS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh ThS. Nguyễn Thị Kim Ngân ThS. Nguyễn Mạnh Tưởng ThS. Lương Thị Thùy Linh CN. Đặng Thị Tương KS. Phạm Thị Sắc