Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu cơ sở khoa học nhận định nguồn nước mặt vào đồng bằng sông Cửu Long trong mùa cạn

CS.2019.02.03
0.00 (triệu đồng)
Tài nguyên nước
Đề xuất được cơ sở khoa học nhận định nguồn nước mặt vào ĐBSCL trong mùa cạn và nhận định thử nghiệm dòng chảy vào vùng ĐBSCL trong mùa cạn
Nội dung 1: Tổng quan các nghiên cứu, phương pháp nhận định dự báo dòng chảy mùa cạn Nội dung 2: Nghiên cứu cơ sở khoa học nhận định nguồn nước mặt vòa ĐBSCL trong mùa cạn Nội dung 3: Nhận định sớm dòng chảy vào vùng ĐBSCL trong mùa cạn 2019-2020
1. 1 Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu 2. 1 bài báo khoa học
19/12/2019
12 (tháng)
Viện Khoa học tài nguyên nước
Cấp cơ sở
ThS. Trần Đức Thiện ThS. Lưu Thị Hồng Linh PGS. TS Hoàng Minh Tuyển ThS. Nguyễn Xuân Đạo KS. Phạm Thị Thu Huyền