Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ xây dựng quy định kỹ thuật đánh giá tiềm năng năng lượng sóng ven biển và hải đảo.

CS.2020.06.01
160.00 (triệu đồng)
Biển và hải đảo
1. Cơ sở khoa học áp dụng mô hình sóng vùng ven bờ cho đánh giá tiềm năng năng lượng sóng ven biển và hải đảo; 2. Dự thảo được quy định kỹ thuật đánh giá tiềm năng năng lượng sóng ven biển và hải đảo
1. Các báo cáo phân tích, đánh giá, tổng hợp các mô hình sóng. 2. Quy định kỹ thuật đánh giá tiềm năng năng lượng sóng ven biển và hải đảo. 3. Báo cáo tổng hợp kết quả của đề tài.
23/12/2019
12 (tháng)
Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam
Cấp cơ sở