Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu cơ sở khoa học, tăng cường năng lực đáp ứng thông tin khí tượng thủy văn phục vụ công tác ứng phó với biến đổi khí hậu

BÐKH.15
0.00 (triệu đồng)
Biến đổi khí hậu
Nội dung 1: Nghiên cứu, đánh giá tổng quát về thông tin KTTV, biến đổi khí hậu và vai trò của thông tin KTTV trong ứng phó với biến đổi khí hậu Nội dung 2: Phân tích, đánh giá yêu cầu thông tin KTTV phục vụ xây dựng kế hoạch và biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu Nội dung 3: Đánh giá hiện trạng đáp ứng thông tin KTTV để ứng phó với biến đổi khí hậu ở các cấp từ trung ương đến địa phương Nội dung 4: Nghiên cứu thiết kế hệ thống thông tin KTTV và xây dựng một số công cụ phục vụ đáp ứng yêu cầu ứng phó với biến đổi khí hậu ở các địa phương và các ngành Nội dung 5: Nghiên cứu phương pháp sử dụng thông tin khí hậu và các thông tin KTTV khác trong một số lĩnh vực kinh tế xã hội Nội dung 6: Nghiên cứu cơ chế phục vụ thông tin, tư liệu KTTV đáp ứng yêu cầu ứng phó với biến đổi khí hậu ở các địa phương và các ngành Nội dung 7: Nghiên cứu các biện pháp nâng cao năng lực cung cấp thông tin KTTV nhằm đáp ứng yêu cầu ứng phó với biến đổi khí hậu
24/03/2020
26 (tháng)
Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu
Cấp quốc gia
PGS.TS. Nguyễn Văn Thắng; ThS. Võ Văn Hòa; ThS. Đỗ Huy Dương; TS. Nguyễn Văn Hải; ThS. Nguyễn Văn Sự; TS. Nguyễn Lê Tâm; GS.TS. Phan Văn Tân; ThS. Nguyễn Trần Linh; GS.TS. Trần Tân Tiến.