Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu cơ sở khoa học ứng dụng thuật toán học máy Random Forest trong công tác phân loại ảnh viễn thám quang học

CS.2020.07.03
170.00 (triệu đồng)
Đo đạc và bản đồ
Đo đạc và bản đồ khác
Xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn ứng dụng thuật toán học máy Random Forest trong nâng cao độ chính xác công tác phân loại ảnh viễn thám quang học
01/01/2020
12 (tháng)
Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ
Cấp cơ sở