Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp lựa chọn các nguồn dữ liệu đầu vào xây dựng cơ sở dữ liệu thành phần điều tra cơ bản đất đai

02/18-QLÐÐ
150.00 (triệu đồng)
Đất đai
Nghiên cứu tổng quan về cơ sở điều tra cơ bản về đất đai, thành phần và tổ chức dữ liệu từ đó đề xuất giải pháp lựa chọn các nguồn dữ liệu đầu vào phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu điều tra cơ bản về đất đai.
Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan về cơ sở dữ liệu điều tra đánh giá đất đai. Nội dung 2: Nghiên cứu thành phần dữ liệu và tổ chức dữ liệu về điều tra, đánh giá đất đai: gồm CSDL thoái hóa đất, CSDL phân hạng đất và CSDL ô nhiễm môi trường đất Nội dung 3: Đề xuất giải pháp lựa chọn các nguồn dữ liệu đầu vào phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu điều tra, đánh giá đất đai và hướng hoàn thiện cơ sở dữ liệu điều tra, đánh giá đất đai.
08/05/2020
12 (tháng)
Trung tâm Điều tra và Quy hoạch đất đai
Cấp cơ sở
Th.S Hoàng Tuấn Minh; ThS. Nguyễn Thị Ninh; ThS. Trịnh Quốc Thắng; ThS. Lưu Thị Ngoan; CN. Nguyễn Khánh Linh