Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất hoàn thiện các yêu cầu, quy định kỹ thuật về mạng lưới trọng lực quốc gia Việt Nam

CS.2020.07.05
170.00 (triệu đồng)
Đo đạc và bản đồ
Đo đạc và bản đồ khác
Đưa ra cơ sở đề xuất hoàn thiện các yêu cầu kỹ thuật về mạng lưới trọng lực quốc gia Việt Nam, đáp ứng yêu cầu xây dựng và sửa đổi thông tư xây dựng lưới trọng lực quốc gia Việt Nam
01/01/2020
12 (tháng)
Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ
Cấp cơ sở