Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu cơ sở khoa học và ứng dụng công nghệ để giám sát, quản trị mạng máy tính toàn diện tại Khu liên cơ Tổng cục Quản lý đất đai

CS.2020.01.03
170.00 (triệu đồng)
Đất đai
Đề xuất được giải pháp công nghệ nhằm tối ưu hóa quản trị hệ thống mạng máy tính tại Khu liên cơ Tổng cục Quản lý đất đai
1. Báo cáo tổng quan và đánh giá toàn diện thực trạng mạng máy tính tại Khu liên cơ Tổng cục Quản lý đất đai. 2. Thiết lập, cấu hình lại hệ thống mạng máy tính tại Khu liên cơ Tổng cục Quản lý đất đai. 3. Đề xuất các giải pháp quản trị mạng ứng dụng vào giám sát, quản trị cho hệ thống mạng máy tính Khu liên cơ Tổng cục Quản lý đất đai. 4. Dự thảo quy định quản lý, vận hành hệ thống mạng máy tính tại Khu liên cơ Tổng cục Quản lý đất đai. 5. Báo cáo tổng hợp kết quả của đề tài.
23/12/2019
12 (tháng)
Tổng cục Quản lý Đất đai
Cấp cơ sở