Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định đối tượng xả thải ngầm tại các khu công nghiệp ở Việt Nam

CS.2020.07.04
170.00 (triệu đồng)
Đo đạc và bản đồ
Đo đạc và bản đồ khác
Xây dựng quy trình xác định đối tượng xả thải ngầm bằng thiết bị Hi Mod 4 phục vụ công tác quản lý môi trường
01/01/2020
12 (tháng)
Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ
Cấp cơ sở