Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế chi trả dịch vụ môi trường cho hệ sinh thái biển

CS.2020.10.02
150.00 (triệu đồng)
Quản lý và Đào tạo
1. Xây dựng cơ sở khoa học và kinh nghiệm quốc tế về chi trả dịch vụ hệ sinh thái cho môi trường biển; 2. Đề xuất giải pháp áp dụng chi trả dịch vụ môi trường cho hệ sinh thái biển phù hợp với điều kiện thực tiễn ở Việt Nam nhằm tăng cường năng lực tại các khu vực có biển hướng tới việc quản lý, bảo vệ và bảo tồn tài nguyên, môi trường biển.
Nội dung 1: Nghiên cứu cơ sở lý luận chi trả dịch vụ môi trường hệ sinh thái biển Nội dung 2: Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế áp dụng chi trả dịch vụ môi trường hệ sinh thái biển Nội dung 3: Phân tích tiềm năng và thực tiễn việc áp dụng chi trả dịch vụ môi trường hệ sinh thái biển ở Việt Nam Nội dung 4: Đề xuất khuyến nghị chính sách áp dụng chi trả dịch vụ môi trường hệ sinh thái biển phù hợp với điều kiện thực tiễn ở Việt Nam tại các khu vực có biển hướng tới việc quản lý, bảo vệ và bảo tồn tài nguyên, môi trường biển
1. Báo cáo cơ sở khoa học và kinh nghiệm quốc tế áp dụng chi trả dịch vụ môi trường cho hệ sinh thái biển. 2. Báo cáo Đánh giá tiềm năng lợi thế áp dụng chi trả dịch vụ môi trường cho hệ sinh thái biển ở Việt Nam. 3. Báo cáo Đề xuất chính sách áp dụng chi trả dịch vụ môi trường cho hệ sinh thái biển phù hợp với điều kiện thực tiễn ở Việt Nam. 4. 01 bài báo trên tạp chí chuyên ngành. 5. Báo cáo tổng hợp kết quả của đề tài
23/12/2019
12 (tháng)
Viện Chiến lược Chính sách tài nguyên và môi trường
Cấp cơ sở
CN. Nguyễn Hữu Đạt ThS. Nguyễn Thu Trang ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền TS. Lại Văn Mạnh TS. Nguyễn Hoàng Nam CN. Nguyễn Trọng Hạnh CN. Tạ Đức Bình ThS. Trần Tuấn Sơn CN. Đỗ Thanh Ngà