Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu, đánh giá, tuyển chọn và khảo nghiệm bộ giống lúa chịu hạn thích ứng cho vùng duyên hải miền Trung chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu

BÐKH.22
3550.00 (triệu đồng)
Biến đổi khí hậu
1. Tuyển chọn được 7-10 dòng/giống lúa chịu hạn năng suất đạt 35-40 tạ/ha chịu hạn điểm 1-3, chống chịu sâu bệnh chính điểm 3-5 cho vùng đất cạn nhờ nước trời và vùng nước bấp bênh vùng Duyên hải miền Trung chịu ảnh hưởng bất lợi của BĐKH; Trong đó có 2-3 dòng/giống lúa chịu hạn mới được khảo nghiệm quốc gia; 01 giống công nhận cho sản xuất thử nghiệm. 2. Xây dựng được bản đồ phân vùng mức độ khắc nghiệt của hạn hán và bản đồ thích nghi đối với các dòng lúa chịu hạn cho vùng Duyên hải miền Trung chịu ảnh hưởng của BĐKH. 3. Nghiên cứu một số biện pháp canh tác và xây dựng quy trình kỹ thuật canh tác các giống lúa chịu hạn mới phù hợp với từng vùng sinh thái. 4. Xây dựng mô hình trình diễn các giống lúa cạn mới tại 3 tỉnh, năng suất từ 35- 40 tạ/ha đạt sản lượng 150-250 tấn lúa phẩm cấp tương đương giống xác nhận.
Nội dung 1: Nghiên cứu xây dựng các bản đồ phân vùng mức độ khắc nghiệt của hạn hán và bản đồ thích nghi đối với các dòng lúa chịu hạn (giai đoạn 2013- 2015 và dự báo đến năm 2015- 2030) Nội dung 2: Thu thập, nghiên cứu và đánh giá tập đoàn công tác Nội dung 3: Chọn lọc dòng/giống theo mục tiêu cụ thể của đề tài. Nội dung 4: Nghiên cứu các yếu tố kỹ thuật (thời vụ, mật độ, phân bón..) để xây dựng các qui trình kỹ thuật canh tác giống lúa chịu hạn mới phù hợp với vùng nghiên cứu. Nội dung 5: Khảo nghiệm quốc gia và xây dựng mô hình trình diễn
17/03/2020
24 (tháng)
Viện Bảo vệ thực vật
Cấp quốc gia
TS. Lại Tiến Dũng PGS.TS. Phạm Thị Vượng ThS. Khúc Duy Hà ThS. Đặng Thị Lan Anh ThS. Nguyễn Văn Chí KS. Nguyễn Nam Hải ThS. Đỗ Xuân Đạt KS. Nguyễn Ngọc Ước TS. Hà Văn Nhân PGS.TS Dương Văn Khảm