Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp tổng thể nhằm phát triển Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường thành kênh thông tin Chính phủ điện tử hiệu quả của ngành tài nguyên và môi trường

TNMT.2018.10.05
1000.00 (triệu đồng)
Quản lý và Đào tạo
Nâng cấp và mở rộng năng lực Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường trở thành điểm truy cập thông tin chính thống duy nhất, hiệu quả trên môi trường mạng của người dân, doanh nghiệp và cán bộ, công chức trong toàn Ngành, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử của Bộ và ngành tài nguyên và môi trường.
- Xây dựng được Khung tổng thể giải pháp phát triển Hệ thống Cổng thông tin điện tử (Cổng TTĐT) Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) có khả năng liên kết, tích hợp các kênh thông tin, các dịch vụ và các ứng dụng, đáp ứng yêu cầu thông tin và chỉ đạo, điều hành của Bộ và ngành TN&MT; Cổng TTĐT được phát triển, xây dựng với giao diện mới, nội dung tích hợp, đổi mới, gắn với nhu cầu thông tin, tuyên truyền của Bộ và ngành, hướng tới người dân và doanh nghiệp. - Đề xuất giải pháp công nghệ tích hợp các phần mềm điều hành, tác nghiệp hiện nay sử dụng ở Bộ lên Cổng TTĐT; xây dựng cơ chế phân quyền để chia sẻ tài liệu, văn bản, đảm bảo một tài liệu, văn bản có thể chia sẻ cho nhiều người. - Xây dựng đề xuất giải pháp triển khai thêm các ứng dụng, phần mềm phục vụ quản lý, điều hành cho cán bộ, công chức của Bộ và các ứng dụng cho người dân, doanh nghiệp trên Cổng TTĐT Bộ. - Đề xuất Quy chế phối hợp, chia sẻ, khai thác và sử dụng thông tin trên Cổng TTĐT Bộ TN&MT.
1. Báo cáo đề xuất Khung tổng thể giải pháp phát triển Hệ thống Cổng TTĐT Bộ TN&MT có khả năng liên kết, tích hợp các kênh thông tin, các dịch vụ và các ứng dụng, đáp ứng yêu cầu thông tin và chỉ đạo, điều hành của Bộ và ngành TN&MT 2. Báo cáo đề xuất giải pháp phát triển, xây dựng Cổng thông tin điện tử với giao diện mới; nội dung tích hợp, đổi mới, gắn với nhu cầu thông tin của Bộ và ngành tới người dân và doanh nghiệp; theo sự phát triển của ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành các hoạt động của Chính phủ và của ngành TN&MT; bảo đảm việc thông tin kịp thời, công khai, minh bạch tới người dân và doanh nghiệp 3. Báo cáo đề xuất giải pháp công nghệ và tích hợp các phần mềm điều hành, tác nghiệp hiện nay sử dụng ở Bộ lên Cổng TTĐT 4 Báo cáo xây dựng giải pháp triển khai thêm một số ứng dụng, phần mềm phục vụ quản lý, điều hành cho cán bộ, công chức của Bộ và các ứng dụng cho người dân, doanh nghiệp trên Cổng TTĐT Bộ 5 Báo cáo đề xuất quy chế phối hợp, chia sẻ, khai thác và sử dụng thông tin trên Cổng TTĐT của Bộ TN&MT 6 Báo cáo tổng kết đề tài
08/05/2019
24 (tháng)
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cấp Bộ
Ths. Phạm Ngọc Anh Ks. Nguyễn Thị Thủy Ths.Nguyễn Đình Huấn TS. Lê Quốc Hưng Ks.Trần Huy Cường Ks. Trần Văn Trung CN.Nguyễn Hồng Hưng Nam ThS. Nguyễn Thị Thanh KS. Nguyễn Đẩu Hoàng Bùi Lan Anh
Khoán chi từng phần