Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu đề xuất quy trình tự động hóa tính toán số liệu địa động lực bằng modul BPE

NVTX.2019.07.07
700.00 (triệu đồng)
Đo đạc và bản đồ
Đo đạc
Đề xuất qui trình tự động hóa quá trình tính toán trong Bernese 5.2. Chuẩn hóa quá trình tính toán theo các yêu cầu kỹ thuật cụ thể. Tối ưu hóa quá trình tính toán cho mạng lưới quan trắc lớn, thời gian dài
1. Nghiên cứu tổng quan về modul tự động hóa tính toán (BPE) trong phần mềm Bernese 2. Nghiên cứu các ứng dụng sử dụng modul BPE trong phần mềm Bernese. 3. Nghiên cứu xây dựng quy trình tự động hóa quá trình tính toán tự động bằng modul BPE. 4. Thử nghiệm quy trình tự động hóa tính toán địa động lực trên một số đứt gãy khu vực miền Bắc Việt Nam. 5. So sánh kết quả tính toán và đánh giá khả năng ứng dụng;
Báo cáo tổng quan về modul tự động hóa tính toán (BPE) trong phần mềm Bernese. Báo cáo các ứng dụng sử dụng modul BPE trong phần mềm Bernese. Quy trình tự động hóa tính toán số liệu địa động lực bằng modul BPE. Báo cáo kết quả thử nghiệm. Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu Báo cáo tổng kết nhiệm vụ.
01/01/2019
12 (tháng)
Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ
TXTCN