Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu, đề xuất tiêu chí đánh giá hiệu quả làm việc của công chức tại vị trí việc làm chuyên ngành đất đai thuộc Tổng cục Quản lý đất đai

CS.2020.01.01
160.00 (triệu đồng)
Đất đai
Nghiên cứu, đề xuất tiêu chí đánh giá hiệu quả làm việc của công chức tại vị trí việc làm chuyên ngành đất đai thuộc Tổng cục Quản lý đất đai Xây dựng được tiêu chí nhằm đánh giá hiệu quả làm việc của công chức, kịp thời chuẩn hóa nguồn nhân lực của Tổng cục Quản lý đất đai
1. Báo cáo tổng quan và đánh giá thực trạng hiệu quả làm việc của công chức theo vị trí việc làm chuyên ngành đất đai thuộc Tổng cục Quản lý đất đai. 2. Đề xuất bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả làm việc của công chức tại vị trí việc làm chuyên ngành đất đai thuộc Tổng cục Quản lý đất đai. 3. 01 bài báo trên tạp chí chuyên ngành. 4. Báo cáo tổng hợp kết quả của đề tài.
23/12/2019
12 (tháng)
Tổng cục Quản lý Đất đai
Cấp cơ sở