Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu giải pháp xây dựng ISO điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường

CS.2020.09.01
180.00 (triệu đồng)
Công nghệ thông tin
1. Đề xuất các giải pháp xây dựng ISO điện tử tại Bộ Tài nguyên và Môi trường. 2. Thử nghiệm xây dựng, cập nhật ISO điện tử cho các quy trinh ISO của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường.
1. Báo cáo sát hệ thống ISO của Bộ Tài nguyên và Môi trường và của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường. 2. Báo cáo đề xuất các giải pháp phục vụ xây dựng hệ thống ISO điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường. 3. Phần mềm và cơ sở dữ liệu của hệ thống ISO điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường. 4. CSDL thử nghiệm cho các quy trình ISO của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường.
23/12/2019
12 (tháng)
Cục Công nghệ Thông tin và dữ liệu TNMT
Cấp cơ sở