Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu khả năng ứng dụng của công nghệ điện toán đám mây trong xử lý ảnh viễn thám

NVTX.2020.07.02
731.00 (triệu đồng)
Đo đạc và bản đồ
Đo đạc và bản đồ khác
Đánh giá khả năng ứng dụng của công nghệ điện toán đám mây trong xử lý ảnh viễn thám.
1 Xây dựng thuyết minh nhiệm vụ 2 Nghiên cứu tổng quan về công nghệ điện toán đám mây 3 Nghiên cứu khả năng ứng dụng của công nghệ điện toán đám mây trong xử lý ảnh viễn thám 3.1 Hiện trạng ứng dụng của công nghệ điện toán đám mây trong xử lý ảnh viễn thám 3.2 Khả năng ứng dụng của công nghệ điện toán đám mây trong xử lý ảnh viễn thám quang học đa thời gian 3.3 Khả năng ứng dụng của công nghệ điện toán đám mây trong xử lý ảnh viễn thám siêu cao tần 4 Thử nghiệm đánh giá chất lượng không khí bằng chuỗi ảnh vệ tinh Landsat 8 ứng dụng công nghệ điện toán đám mây 5 Phân tích, đánh giá ưu, nhược điểm và hiệu quả của công nghệ điện toán đám mây trong xử lý ảnh viễn thám 6 Xây dựng báo cáo tổng kết.
1 Thuyết minh nhiệm vụ. 2 Báo cáo tổng quan về ứng dụng công nghệ điện toán đám mây. 3 Báo cáo hiện trạng ứng dụng của công nghệ điện toán đám mây trong xử lý ảnh viễn thám. 4 Báo cáo khả năng ứng dụng của công nghệ điện toán đám mây trong xử lý ảnh viễn thám quang học đa thời gian. 5 Báo cáo khả năng ứng dụng của công nghệ điện toán đám mây trong xử lý ảnh viễn thám siêu cao tần. 6 Báo cáo thử nghiệm đánh giá chất lượng không khí bằng chuỗi ảnh vệ tinh Landsat 8 ứng dụng công nghệ điện toán đám mây. 7 Báo cáo phân tích, đánh giá ưu, nhược điểm và hiệu quả của công nghệ điện toán đám mây trong xử lý ảnh viễn thám. 8 Báo cáo tổng kết.
01/01/2020
12 (tháng)
Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ
TXTCN
1 Hoàng Minh Hải 2 Nguyễn Thanh Thủy 3 Hoàng Thị Thu Hà 4 Kiều Thị Thảo 5 Trương Song Hoà 6 Thiều Sỹ Thuận 7 Phạm Lê Phương 8 Trịnh Hữu Đạo 9 Nguyễn Thị Loan 10 Lê Đức Trung
1 Phạm Minh Hải 2 Kim Ngọc Tú 3 Hoàng Thị Hồng Nhung