Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu khả năng và hướng ứng dụng của dữ liệu trọng lực vệ tinh GRACE-FO phục vụ các nhiệm vụ đo đạc và bản đồ trên lãnh thổ Việt Nam

CS.2020.07.02
170.00 (triệu đồng)
Đo đạc và bản đồ
Đo đạc và bản đồ khác
Đánh giá độ chính xác và đề xuất các hướng khai thác, ứng dụng của dữ liệu trọng lực vệ tinh GRACE-FO phục vụ các nhiệm vụ đo đạc và bản đồ trên lãnh thổ Việt Nam
01/01/2020
12 (tháng)
Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ
Cấp cơ sở