Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu phát triển bộ chỉ số thích ứng với biến đổi khí hậu phục vụ công tác quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu

BÐKH.16
0.00 (triệu đồng)
Biến đổi khí hậu
1. Xây dựng được cơ sở khoa học, đề xuất được bộ chỉ số nhằm đánh giá hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH). 2. Áp dụng thử nghiệm thành công bộ chỉ số thích ứng trong quản lý thực hiện các hoạt động thích ứng cho một địa phương. 3. Kiến nghị việc sử dụng bộ chỉ số thích ứng với BĐKH ở Việt Nam
Nội dung 1: Thu thập, phân tích, tổng hợp số liệu. Nội dung 2: Tổng quan về tình hình xây dựng bộ chỉ số đánh giá tính dễ bị tổn thương, rủi ro do BĐKH, khả năng và hiệu quả thích ứng với BĐKH. Nội dung 3: Nghiên cứu xây dựng khung phát triển bộ chỉ số thích ứng với BĐKH. Nội dung 4: Áp dụng bộ chỉ số trong đánh giá tính dễ bị tổn thương, rủi ro do BĐKH, khả năng và hiệu quả thích ứng với BĐKH cho tỉnh Quảng Ngãi. Nội dung 5: Áp dụng bộ chỉ số trong đánh giá tính dễ bị tổn thương, rủi ro do BĐKH, khả năng và hiệu quả thích ứng với BĐKH cho Thành phố Cần Thơ. Nội dung 6: Đánh giá và lựa chọn bộ chỉ số thích ứng với BĐKH phù hợp với điều kiện Việt Nam phục vụ quản lý nhà nước về BĐKH. Nội dung 7: Xây dựng sổ tay hướng dẫn sử dụng bộ chỉ số. Nội dung 8: Xây dựng báo cáo tổng kết đề tài
24/03/2020
30 (tháng)
Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu
Cấp quốc gia
KS. Phùng Thị Thu Trang; PGS.TS. Trần Thục; TS. Vũ Thu Lan; TS. Nguyễn Thị Hiền Thuận; PGS.TS. Nguyễn Tùng Phong; TS. Vũ Xuân Nguyệt Hồng; TS. Đỗ Tú Lan; TS. Nguyễn Xuân Sinh; ThS. Đào Minh Trang