Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu thiết kế mô hình làng sinh thái tích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long

BÐKH.13
0.00 (triệu đồng)
Biến đổi khí hậu
I. Mục tiêu tổng quát Nghiên cứu những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu (BĐKH) tới khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) từ đó xây dựng được bộ tiêu chí làng sinh thái thích ứng với BĐKH, đồng thời thiết kế thí điểm được mô hình làng sinh thái thích ứng với BĐKH cho khu vực ĐBSCL. II. Mục tiêu cụ thể 1. Nghiên cứu xây dựng được bộ tiêu chí xây dựng làng sinh thái ứng phó với BĐKH; 2. Nghiên cứu, thiết kế mô hình làng sinh thái sử dụng năng lượng sạch phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng
Nội dung 1: Nghiên cứu, xây dựng bộ tiêu chí để xây dựng làng sinh thái thích ứng với biến đổi khí hậu sử dụng năng lượng sạch phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng; Nội dung 2: Nghiên cứu, thiết kế thí điểm mô hình làng sinh thái thích ứng với biến đổi khí hậu khu vực ĐBSCL theo bộ tiêu chí chung đã nghiên cứu; Nội dung 3: Nghiên cứu, thí điểm sử dụng năng lượng sạch phục vụ cho nhu cầu sinhhoạt trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho khu vực ĐBSCL.
24/03/2020
30 (tháng)
Trung tâm Tư vấn và Công nghệ môi trường
Cấp quốc gia