Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám để giám sát và cảnh báo những tác động của biến đổi khí hậu nhằm chủ động phòng tránh và giảm thiểu thiệt hại do tai biến thiên nhiên

BÐKH.02
3550.00 (triệu đồng)
Biến đổi khí hậu
1. Xác định một số thông số khí quyển bằng công nghệ viễn thám; 2. Đánh giá được tác động của biến đổi khí hậu đến một số yếu tố tài nguyên và môi trường bằng công nghệ viễn thám và hệ thông tin địa lý; 3. Xây dựng quy trình công nghệ giám sát một số yếu tố , hiện tượng do ảnh hưởng của quá trình biến đổi khí hậu.
Nội dung 1: Ứng dụng công nghệ viễn thám để xác định một số yếu tố khí hậu bao gồm: nhiệt độ, độ ẩm, hàm lượng hơi nước, lượng mưa, sol khí Nội dung 2: Đánh giá ảnh hưởng của tai biến thiên nhiên; giám sát biến động sử dụng đất, lớp phủ thực vật bằng công nghệ viễn thám và hệ thống thông tin địa lý. Nội dung 3: Xây dựng mô hình hệ thống cảnh báo tai biến thiên nhiên trong điều kiện biến đổi khí hậu
1. Các quy trình công nghệ giám sát một số yếu tố khí hậu, hiện tượng tai biến thiên nhiên bằng công nghệ viễn thám và hệ thông tin địa lý; 2. Kết quả giám sát lũ lụt bằng công nghệ viễn thám kết hợp mô hình thủy lực; 3. Kết quả giám sát biến động đường bờ bằng công nghệ viễn thám và hệ thống thông tin; 4. Kết quả giám sát biến động sử dụng đất bằng công nghệ viễn thám; 5. Kết quả giám sát biến động lớp phủ thực vật thông qua chỉ số thực vật; 6. Cơ sở dữ liệu môṭ số yếu tố khí hậu xác định bằng công nghệ viễn thám, kết quả giám sát tai biến thiên nhiên bằng công nghệ viễn thám và hệ thông tin địa lý; 7. Trang thông tin điện tử cảnh báo tác động biến đổi khí hậu. 8. 06 bài báo khoa học trên các tạp chí chuyên ngành 9. Đào tạo 03 thạc sĩ về viễn thám – GIS.
20/02/2020
24 (tháng)
Cục Viễn thám quốc gia
Cấp quốc gia
TS. Nguyễn Xuân Lâm TS. Lê Quốc Hưng TSKH. Lương Chính Kế CN. Lê Minh Sơn PGS.TS Lã Văn Chú ThS. NCS. Trần Tuấn Đạt ThS. Nguyễn Trường Sơn ThS. Nguyễn Thị Phương Hoa KS. Đặng Trường Giang