Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu, ứng dụng giải pháp mã nguồn mở phục vụ kiểm thử an toàn thông tin cho ứng dụng web trong ngành tài nguyên và môi trường

CS.2020.09.02
160.00 (triệu đồng)
Công nghệ thông tin
1. Xây dựng quy trình kiểm thử an toàn thông tin cho ứng dụng web trong ngành tài nguyên và môi trường; 2. Đề xuất giải pháp ứng dụng mã nguồn mở phục vụ kiểm thử an toàn thông tin cho ứng dụng web trong ngành tài nguyên và môi trường.
1. Báo cáo nghiên cứu các tiêu chuẩn đánh giá an toàn thông tin ứng dụng web. 2. Báo cáo quy trình kiểm thử an toàn thông tin cho ứng dụng web trong ngành tài nguyên và môi trường. 3. Báo cáo đề xuất giải pháp mã nguồn mở phục vụ kiểm thử an toàn thông tin cho ứng dụng web trong ngành tài nguyên và môi trường. 4. Báo cáo thử nghiệm quy trình, giải pháp kiểm thử an toàn thông tin cho ứng dụng web đã đề xuất cho ứng dụng web đang triển khai tại Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường. 5. Báo cáo tổng hợp kết quả của đề tài.
23/12/2019
12 (tháng)
Cục Công nghệ Thông tin và dữ liệu TNMT
Cấp cơ sở