Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu ứng dụng khung quy chiếu quốc tế ITRF2020 trong việc tính toán xử lý dữ liệu trắc địa tại Việt Nam.

NVTX.2020.07.06
633.00 (triệu đồng)
Đo đạc và bản đồ
Đo đạc và bản đồ khác
- Cập nhập các tham số của khung quy chiếu ITRF2020. - Nghiên cứu khả năng ứng dụng khung quy chiếu ITRF2020 trong việc tính toán xử lý dữ liệu trắc địa tại Việt Nam.
1 Xây dựng thuyết minh nhiệm vụ 2 Nghiên cứu tổng quan về các khung quy chiếu quốc tế và khung quy chiếu ITRF 2020 3 Cập nhập các tham số của khung quy chiếu ITRF2020 4 Nghiên cứu mối liên hệ giữa khung quy chiếu quốc tế ITRF2020, ellipsoid WGS84 và hệ tọa độ VN2000 5 Nghiên cứu việc ứng dụng mô hình dự báo động đất (Post-Seismic Deformation (PSD)) trong khung quy chiếu ITRF2020 và khả năng ứng dụng trong việc tính toán Địa động lực. 6 Nghiên cứu khả năng ứng dụng khung quy chiếu ITRF2020 trong việc tính toán xử lý dữ liệu quan trắc Địa động lực tại Việt Nam. 7 Nghiên cứu việc tính chuyển dữ liệu địa động lực từ các khung quy chiếu cũ sang khung quy chiếu ITRF2020. 8 Báo cáo tổng kết
1 Thuyết minh nhiệm vụ. 2 Báo cáo kết quả nghiên cứu tổng quan và giới thiệu về các khung quy chiếu quốc tế ITRF 2020. 3 Báo cáo kết quả cập nhập các tham số của khung quy chiếu ITRF2020. 4 Báo cáo kết quả nghiên cứu mối liên hệ giữa khung quy chiếu quốc tế ITRF2020,ellipsoid WGS84 và hệ tọa độ VN2000. 5 Báo cáo kết quả nghiên cứu ứng dụng mô hình dự báo động đất (Post-Seismic Deformation (PSD)) trong khung quy chiếu ITRF2020 và khả năng ứng dụng trong việc tính toán Địa động lực. 6 Báo cáo kết quả nghiên cứu khả năng ứng dụng khung quy chiếu ITRF2020 trong việc tính toán xử lý dữ liệu quan trắc Địa động lực tại Việt Nam. 7 Báo cáo kết quả nghiên cứu tính chuyển dữ liệu địa động lực từ các khung quy chiếu cũ sang khung quy chiếu ITRF2020. 8 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ
01/01/2020
12 (tháng)
Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ
TXTCN
1 Bùi Thị Lê Hoàn 2 Nguyễn Công Sơn 3 Nguyễn Thị Huệ 4 Nguyễn Hữu Sơn 5 Hà Minh Hoà 6 Nguyễn Trọng Hiếu 7 Vũ Trung Thành 8 Phạm Thị Hồng Lam 9 Phạm Thị Hạnh
Những người gián tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ: 1 Hoàng Thị Hồng Nhung 2 Trần Ngọc Mai 3 Nghiêm Thị Hường