Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu ứng dụng phần mềm mã nguồn mở MySQL và NUKEVIET cho hoạt động thông tin, lưu trữ của Tổng cục Quản lý đất đai

CS.2020.01.02
180.00 (triệu đồng)
Đất đai
Ứng dụng phần mềm mã nguồn mở MySQL và Nukeviet để tối ưu hóa và cung cấp danh mục thông tin dữ liệu được lưu trữ tại Tổng cục Quản lý đất đai.
1. Báo cáo tổng quan và phân tích các tính năng mới của hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL 8.x và hệ quản trị nội dung NUKEVIET 4.x. 2. Báo cáo đề xuất giải pháp và kết quả ứng dụng các tính năng mới của hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL 8.x và hệ quản trị nội dung NUKEVIET 4.x để tối ưu hóa và cung cấp danh mục thông tin dữ liệu được lưu trữ tại Tổng cục Quản lý đất đai. 3. 01 bài báo trên tạp chí chuyên ngành. 4. Báo cáo tổng hợp kết quả của đề tài.
23/12/2019
12 (tháng)
Tổng cục Quản lý Đất đai
Cấp cơ sở