Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu và ứng dụng công cụ xây dựng, quản lý biểu mẫu điện tử (E-Form) phục vụ triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến về đất đai

CS.2020.01.04
170.00 (triệu đồng)
Đất đai
1. Thiết lập được hệ thống biểu mẫu điện tử (E-Form) cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng kí và cung cấp thông tin đất đai; 2. Triển khai tại cổng thông tin điện tử dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đất đai.
1. Báo cáo Tổng quan về nghiên cứu và ứng dụng công cụ xây dựng, quản lý biểu mẫu điện tử (E-Form) phục vụ triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến. 2. Báo cáo Đánh giá thực trạng, nhu cầu ứng dụng công cụ xây dựng, quản lý biểu mẫu điện tử (E-Form) phục vụ triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến về đất đai và phương án thực hiện. 3. Hệ thống Biểu mẫu điện tử (E-Form) về thủ tục “Cung cấp dữ liệu đất đai” thuộc cấp Trung ương phục vụ triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến về đất đai. 4. Báo cáo tổng hợp kết quả của đề tà
23/12/2019
12 (tháng)
Tổng cục Quản lý Đất đai
Cấp cơ sở