Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu xây dựng atlat, bộ mẫu chuẩn địa chất – khoáng sản biển nông ven bờ 0-100m nước Việt Nam

TNMT.2009.06.01
509.00 (triệu đồng)
Biển và hải đảo
1. Có được bộ mẫu chuẩn (mẫu đại diện) địa chất-khoáng sản vùng biển 0-100m nước Việt Nam trên cơ sở các mẫu lưu tại trung tâm Địa chất-Khoáng sản phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu và điều tra địa chất, tài nguyên môi trường biển Việt Nam và các thông tin thuộc tính về bộ mẫu đi kèm; 2. Có bộ Atlat kiến trúc, cấu tạo trầm tích vùng biển 0-100m nước Việt Nam để cung cấp những thông tin tổng hợp hiện có về các thành tạo địa chất, sa khoáng vùng biển 0-100m nước.
Nội dung 1: Thu thập, tổng hợp các dạng tài liệu đánh giá tổng quan kết quả nghiên cứu đặc điểm địa chất-khoáng sản các thành tạo Đệ tứ vùng biển (0-100m nước) Việt Nam. Nội dung 2: Thành lập bộ mẫu địa chất-khoáng sản vùng biển 0-100m nước Việt Nam. Nội dung 3: Thành lập atlas bộ mẫu chuẩn địa chất-khoáng sản và các kiểu kiến trúc, cấu tạo trầm tích các trầm tích vùng biển (0-100m nước) Việt Nam. Nội dung 4: Xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả của đề tài.
1.Xây dựng bộ mẫu chuẩn địa chất-khoáng sản biển nông ven bờ 0-100m nước Việt Nam.04 bộ (lưu giữ tại Trung tâm Địa chất và Khoáng sản biển) 2.Xây dựng atlat về bộ mẫu chuẩn địa chất-khoáng sản và các kiểu kiến trúc, cấu tạo trầm tích điển hình cho các trầm tích vùng biển (0-100m nước) Việt Nam giao nộp cho Bộ Tài nguyên và Môi trường 05 cuốn, Trung tâm Địa chất và Khoáng sản biển lưu 05 cuốn).
31/07/2009
24 (tháng)
Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam
Cấp Bộ
ThS. Trịnh Nguyên Tính, KS. Văn Tiến Hưng, CN. Nguyễn Đức Minh Ngọc, CN. Lưu Thị Thu Hà, CN. Văn Đức Nam, KS. Nguyễn Minh Hiệp, KS. Nguyễn Trung Kiên, KS. Trịnh Thanh Minh, GS.TS. Trần Nghi, TS. Phạm Văn Long, PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Lan, ThS. Đinh Xuân Thành & nnk.