Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu xây dựng phần mềm hỗ trợ đào tạo trực tuyến về đánh giá tác động môi trường

CS.2020.10.03
180.00 (triệu đồng)
Quản lý và Đào tạo
Xây dựng được 01 phần mềm hỗ trợ đào tạo trực tuyến về đánh giá tác động môi trường
1. Các báo cáo thu thập tổng hợp kinh nghiệm quốc tế và trong nước. 2. Xây dựng được 01 phần mềm hỗ trợ đào tạo trực tuyến về đánh giá tác động môi trường. 3. 01 bài báo trên tạp chí tài nguyên và môi trường. 4. Báo cáo tổng hợp kết quả của đề tài.
23/12/2019
12 (tháng)
Trường Đào tạo cán bộ Tài nguyên và Môi trường
Cấp cơ sở