Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu xây dựng quy định kỹ thuật tính toán các yếu tố sóng, dòng chảy, mực nước biển bằng mô hình số trị.

CS.2020.06.02
160.00 (triệu đồng)
Biển và hải đảo
Có được Quy định kỹ thuật trong việc áp dụng mô hình số trị để tính toán các yếu tố sóng, dòng chảy và mực nước biển.
1. Báo cáo thu thập thông tin, tài liệu có liên quan đến quy trình, quy định kỹ thuật trong việc tính toán các yếu tố sóng, dòng chảy, mực nước sử dụng mô hình số trị. 2. Dự thảo Quy định kỹ thuật trong việc tính toán yếu tố dòng chảy bằng mô hình số trị. 3. Dự thảo Quy định kỹ thuật trong việc tính toán yếu tố sóng bằng mô hình số trị. 4. Dự thảo Quy định kỹ thuật trong việc tính toán yếu tố mực nước biển bằng mô hình số trị. 5. Xây dựng thuyết minh xây dựng quy định kỹ thuật tính toán các yếu tố sóng, dòng chảy, mực nước biển bằng mô hình số trị. 6. Báo cáo tổng hợp kết quả của đề tài.
23/12/2019
12 (tháng)
Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam
Cấp cơ sở