Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu xây dựng quy trình nghiệp vụ về lưu trữ và thông tin, thư viện ngành tài nguyên và môi trường phù hợp với tiêu chuẩn TCVN/ISO

CS.2020.09.03
150.00 (triệu đồng)
Công nghệ thông tin
Xây dựng quy trình nghiệp vụ về lưu trữ và thông tin, thư viện ngành tài nguyên và môi trường phù hợp với tiêu chuẩn TCVN/ISO.
1. Các báo cáo khảo sát, phân tích, đánh giá, xác định nhu cầu và khả năng áp dụng tiêu chuẩn TCVN/ISO trong công tác Lưu trữ và Thông tin - Thư viện. 2. Báo cáo đề xuất quy định kỹ thuật thống nhất về công tác Lưu trữ tại Bộ Tài nguyên và Môi trường. 3. Báo cáo đề xuất quy định kỹ thuật thống nhất về công tác Thông tin - Thư viện tại Bộ Tài nguyên và Môi trường. 4. Tài liệu báo các kết quả thử nghiệm. 5. Báo cáo tổng hợp kết quả của đề tài.
23/12/2019
12 (tháng)
Cục Công nghệ Thông tin và dữ liệu TNMT
Cấp cơ sở