Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu xây dựng WebGIS cung cấp thông tin chuyển dịch địa động lực lãnh thổ Việt Nam

NVTX.2020.07.04
745.00 (triệu đồng)
Đo đạc và bản đồ
Đo đạc và bản đồ khác
Cung cấp trực tuyến thông tin chuyển dịch địa động lực lãnh thổ Việt Nam trên mạng Internet bằng công nghệ mã nguồn mở WebGIS.
1 Xây dựng thuyết minh nhiệm vụ 2 Tổng quan về dịch chuyển địa động lực lãnh thổ Việt Nam và hiện trạng thông tin dịch chuyển địa động lực. 3 Tổng quan về công nghệ WebGIS mã nguồn mở. 4 Một số kết quả nghiên cứu ứng dụng công nghệ WebGIS mã nguồn mở trên thế giới và Việt Nam. 5 Thiết kế CSDL thông tin chuyển dịch địa động lực lãnh thổ Việt Nam. 6 Phân tích thiết kế hệ thống WebGIS cung cấp thông tin chuyển dịch địa động lực lãnh thổ Việt Nam. 7 Thử nghiệm xây dựng WebGIS cung cấp một số thông tin chuyển dịch địa động lực lãnh thổ Việt Nam. 8 Xây dựng báo cáo tổng hợp
1 Báo cáo tổng quan về dịch chuyển địa động lực lãnh thổ Việt Nam và hiện trạng thông tin dịch chuyển địa động lực. 2 Báo cáo tổng quan về công nghệ WebGIS mã nguồn mở. 3 Báo cáo khảo sát một số kết quả nghiên cứu ứng dụng công nghệ WebGIS mã nguồn mở. 4 Báo cáo CSDL thông tin địa động lực lãnh thổ Việt Nam 5 Báo cáo phân tích thiết kế hệ thống WebGIS cung cấp thông tin chuyển dịch địa động lực lãnh thổ Việt Nam. 6 WebGIS cung cấp thông tin chuyển dịch địa động lực lãnh thổ Việt Nam. 7 Báo cáo tổng hợp
01/01/2020
12 (tháng)
Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ
TXTCN
1 Hoàng Thị Tâm 2 Đồng Thị Bích Phương 3 Nguyễn Thị Thảo 4 Nguyễn Thị Ngọc Anh 5 Lê Chí Thịnh 6 Nguyễn Thị Thu 7 Vũ Thị Hồng Hà 8 Lê Vũ Phan 9 Nguyễn Ngọc Hoa 10 Nguyễn Thị Thu Hạnh 11 Nguyễn Thị Thu Hằng 12 Đoàn Thị Ngân
Những người gián tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ: 1 Lê Anh Dũng 2 Lê Thị Mây 3 Nguyễn Thị Duyên