Thông tin nhiệm vụ

Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, đào tạo sau đại học

NVTX.2019.03.01
1070.00 (triệu đồng)
Địa chất khoáng sản
Thực hiện các nhiệm vụ quản lý theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên được giao của Viện
Nội dung 1: - Rà soát, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch KHCN 5 năm 2016 - 2020 của Viện; - Tổng hợp, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các chương trình KHCN 2019; - Xây dựng kế hoạch hoạt động KHCN năm 2020 - Cập nhật, tổng hợp, cung cấp thông tin trong nước và quốc tế về nghiên cứu, điều tra địa chất - khoáng sản. Nội dung 2: - Tổng hợp, xây dựng danh mục các nhiệm vụ KHCN mở mới 2020; - Tổng hợp, xây dựng danh mục các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năm 2020; Nội dung 3: - Tổng hợp cơ sở dữ liệu kết quả hoạt động KHCN của Viện trong năm 2017-2018 Nội dung 4: - Tổ chức triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế năm 2019 theo kế hoạch được phê duyệt; - Xây dựng kế hoạch hợp tác quốc tế năm 2020 Nội dung 5: - Quản lý hoạt động đào tạo Sau đại học. Tổ chức tuyển dụng NCS; - Triển khai thưc hiện các chương trình, lớp học đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, đào tạo lại năm 2019; - Xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo năm 2020 Nội dung 6: - Báo cáo phân tích, đánh giá việc áp dụng ISO 9001:2008 trong quản lý khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế và đào tạo Điều chỉnh các qui trình; xây dựng biểu mẫu cho quy trình Nội dung 7: - Cập nhật thông tin, duy trì trang web của Viện; - Tổ chức các hội thảo khoa học; - Tổ chức biên tập, xuất bản các ấn phẩm khoa học; - Tổ chức thực hiện công tác lưu trữ địa chất; thư viện; bảo tàng. Nội dung 8: - Thực hiện các báo cáo định kỳ, báo cáo sơ kết công tác KHCN, HTQT, đào tạo Nội dung 9: Tổng hợp các kết quả thực hiện nhiệm vụ
1. Báo cáo kết quả hoạt động KHCN năm 2019 và xây dựng kế hoạch hoạt động KHCN năm 2020; 2. Danh mục các nhiệm vụ KHCN 2020 Danh mục các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năm năm 2020; 3. Cơ sở dữ liệu kết quả hoạt động KHCN của Viện; 4. Báo cáo kết quả hoạt động Hợp tác quốc tế năm 2019 và xây dựng kế hoạch năm 2020
01/01/2019
12 (tháng)
Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản
TXTCN
Trần Tân Văn, Trịnh Xuân Hòa, Trịnh Hải Sơn, Nguyễn Đại Trung, Nguyễn Văn Tình, Nguyễn Văn Luyện, Thân Văn Kết, Đặng Trần Như Thủy, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Minh Thắng, Nguyễn Thái Hà, Nguyễn Thị Vân Anh, Phí Thị Phương