Thông tin nhiệm vụ

NVTX.2019.03.01: Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, đào tạo sau đại học

NVTX.2019.03.01
1070.00 (triệu đồng)
Địa chất khoáng sản
Thực hiện các nhiệm vụ quản lý theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên được giao của Viện
1. Báo cáo kết quả hoạt động KHCN năm 2019 và xây dựng kế hoạch hoạt động KHCN năm 2020; 2. Danh mục các nhiệm vụ KHCN 2020 Danh mục các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năm năm 2020; 3. Cơ sở dữ liệu kết quả hoạt động KHCN của Viện; 4. Báo cáo kết quả hoạt động Hợp tác quốc tế năm 2019 và xây dựng kế hoạch năm 2020
01/01/2019
12 (tháng)
Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản
TXTCN
Trần Tân Văn, Trịnh Xuân Hòa, Trịnh Hải Sơn, Nguyễn Đại Trung, Nguyễn Văn Tình, Nguyễn Văn Luyện, Thân Văn Kết, Đặng Trần Như Thủy, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Minh Thắng, Nguyễn Thái Hà, Nguyễn Thị Vân Anh, Phí Thị Phương