Thông tin nhiệm vụ

Quản lý tổ chức cán bộ; hành chính, quản trị, kế hoạch, tài chính

NVTX.2019.03.02
2316.00 (triệu đồng)
Địa chất khoáng sản
Thực hiện các nhiệm vụ quản lý theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên được giao của Viện
1.Báo cáo kết quả công tác Tổ chức cán bộ năm 2019 và kế hoạch 2020; 2.Báo cáo rà soát, bổ sung, điều chỉnh các quy định quản lý của Viện; 3.Báo cáo tuyển dụng và bố trí vị trí việc làm của Viện; 4.Các quyết định hành chính như: (Tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, định biên nhân lực, lên lương, cử đi đào tạo, khen thưởng, nghỉ chế độ …); 5. Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và cả năm 2019; 6. Các báo cáo định kỳ, hàng tháng, báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm, tổng kết kết quả công tác 2019 và chương trình công tác 2020 của Viện; 7. Báo cáo kết quả thực hiện năm 2019 và xây dựng kế hoạch năm 2020. Báo cáo quyết toán tài chính năm 2019; 8. Dự toán các nhiệm vụ mở mới và nhiệm vụ thường xuyên theo chức năm năm 2020; 9. Báo tổng kết nhiệm vụ
01/01/2019
12 (tháng)
Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản
TXTCN
Nguyễn Xuân Quang, Phạm Viết Trường, Huỳnh Thị Thu Hà, Lưu Văn Tâm, Lê Đắc Thắng; Nguyễn Thị Diệp; Tăng Thị Loan, Hoàng Thị Lan Anh, Trần Tân Văn, Trịnh Xuân Hòa, Kiều Trung Chính, Đỗ Hồng Hạnh; Thái Ngô Đức, Nguyễn Xuân Hải, Đỗ Hà Vân, Nguyễn Thị Hồng Vựng, Nguyễn Thị Hạnh, Trịnh Hải Sơn