Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng Quy định kỹ thuật lập bản đồ tân kiến tạo tỉ lệ 1:10.000

NVTX.2019.03.03
716.00 (triệu đồng)
Địa chất khoáng sản
1. Hệ thống hóa cơ sở khoa học và thực tiễn về nghiên cứu tân kiến tạo 2. Xây dựng dự thảo Quy định kỹ thuật lập bản đồ tân kiến tạo tỷ lệ 1:10.000 3. Nâng cao năng lực nghiên cứu về tân kiến tạo.
Nội dung 1: Cập nhật, phân tích tài liệu, hệ thống hoá cơ sở lý luận về thành lập bản đồ tân kiến tạo ở Việt Nam và trên Thế giới; Nội dung 2: Nghiên cứu tổng quan về tân kiến tạo và nguyên tắc thành lập bản đồ tân kiến tạo 1:10.000; Nội dung 3: Nghiên cứu Xây dựng dự thảo Quy định kỹ thuật lập bản đồ tân kiến tạo tỷ lệ 1:10.000; Nội dung 4: Số hoá báo cáo; Nội dung 5: Tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ.
1. Báo cáo cập nhật, phân tích tài liệu, hệ thống hoá cơ sở lý luận về tân kiến tạo ở Việt Nam và trên Thế giới; 2. Báo cáo kỹ thuật tiến hành trong đo vẽ lập bản đồ Tân kiến tạo Báo cáo kết quả triển khai thử nghiệm; 3. Dự thảo Quy định kỹ thuật lập bản đồ tân kiến tạo 1:10.000; 4. Báo cáo 1: Nguyễn Đức Tâm, 1975. Bản đồ địa chất Đệ Tứ vùng đồng bằng tờ Ninh Bình 1/200.000 (F-48-XXXIV); 5. Báo cáo 2: Nguyễn Đức Tâm, 1995. Địa chất Đệ Tứ Việt Nam tỷ lệ 1/500.000; 6. Báo cáo 3: Trần Văn Trị, 1984. Kiến tạo Tây Nguyên tỷ lệ 1:500.000; 7. Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ.
01/01/2019
12 (tháng)
Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản
TXTCN
Hồ Tiến Chung, Đỗ Văn Thắng, Đoàn Thế Anh, Trịnh Thị Thúy, Nguyễn Phúc Đạt, Nguyễn Văn Đông, Đinh Xuân Quyết