Thông tin nhiệm vụ

Tổng hợp, phân tích, đánh giá cổ sinh và địa tầng Mesozoi ở khu vực đới Sông Hiến

NVTX.2019.03.04
666.00 (triệu đồng)
Địa chất khoáng sản
1. Làm sáng tỏ đặc điểm cổ sinh và địa tầng Mesozoi ở khu vực đới Sông Hiến. 2. Nâng cao năng lực nghiên cứu cho cán bộ Phòng Cổ sinh và Địa tầng.
Nội dung 1: Tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình nghiên cứu cổ sinh và địa tầng Mesozoi ở khu vực đới Sông Hiến; Nội dung 2: Nghiên cứu đặc điểm cổ sinh Mesozoi ở khu vực đới Sông Hiến; Nội dung 3: Nghiên cứu đặc điểm địa tầng Mesozoi ở khu vực đới Sông Hiến; Nội dung 4: Số hoá báo cáo; Nội dung 5: Xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ.
1. Báo cáo: “Tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình nghiên cứu cổ sinh và địa tầng Mesozoi ở khu vực đới Sông Hiến”; 2. Báo cáo khảo sát thực địa địa bổ sung các trầm tích Mesozoi ở khu vực đới Sông Hiến; 3. Báo cáo: “Nghiên cứu đặc điểm cổ sinh Mesozoi ở khu vực đới Sông Hiến”; 4. Báo cáo: “ Nghiên cứu đặc điểm địa tầng Mesozoi ở khu vực đới Sông Hiến”; 5. File số các báo cáo 1,2,3; 6. Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ.
01/01/2019
12 (tháng)
Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản
TXTCN
Nguyễn Đức Phong, Nguyễn Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Thuỷ, Đào Thanh Hương, Đinh Công Tiến, Nguyễn Hữu Mạnh, Phan Hương Giang, Lê Văn Hà