Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cức đánh giá tài nguyên địa nhiệt Việt Nam trên cơ sở thu thập, tổng hợp và hệ thống hóa tài liệu địa nhiệt

NVTX.2019.03.06
1091.00 (triệu đồng)
Địa chất khoáng sản
1. Nâng cao năng lực điều tra, nghiên cứu về lĩnh vực địa nhiệt 2. Nghiên cứu, thu thập, tổng hợp và luận giải trên cơ sở khoa học để đánh giá tài nguyên địa nhiệt Việt Nam. 3. Thành lập Sơ đồ Tài nguyên địa nhiệt Việt Nam
Nội dung 1: Tổng hợp, thu thập tài liệu về nghiên cứu, ứng dụng tài nguyên địa nhiệt ở Việt Nam và một số nước trên thế giới; Nội dung 2: Thu thập, tổng hợp các báo cáo địa nhiệt, số liệu các nguồn địa nhiệt Việt Nam; Nội dung 3: Tin học 03 báo cáo; Nội dung 4: Xây dựng maket sơ đồ; Thu thập, hệ thống hóa số liệu; Xây dựng sơ đồ; Nội dung 5: Tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ.
1. Báo cáo: Tổng quan về nghiên cứu, ứng dụng tài nguyên địa nhiệt trên thế giới và Việt Nam; 2. Báo cáo đánh giá triển vọng sử dụng các nguồn địa nhiệt Việt Nam; 3. File số 03 báo cáo: Đỗ Trọng Sự, 1986. Điều kiện địa chất thủy văn công trình đồng bằng Bắc Bộ; Đỗ Trọng Sự, 1993. Đánh giá độ nhiễm bẩn và đề xuất các biện pháp bảo vệ nguồn nước dưới đất ở một số khu vực trọng điểm thuộc đồng bằng Bắc Bộ; Hoàng Hữu Quý, 1997. Nghiên cứu đánh giá tiềm năng địa nhiệt lãnh thổ từ Quảng Nam - Đà Nằng đến Bà Rịa - Vũng Tàu. 4. Sơ đồ tài nguyên địa nhiệt Việt Nam 1:1.000.000; 5. Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ.
01/01/2019
12 (tháng)
Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản
TXTCN
Nguyễn Hồng Quang, Nguyễn Trọng Hiền, Nguyễn Quốc Hiệp, Đặng Thị Huyền, Trần Trọng Thắng, Bùi Văn Phòng, Tống Thị Thu Hà, Bùi Mạnh Cường, Phạm Thị Thu Hà, Nguyễn Tiến Quang.