Thông tin nhiệm vụ

Nghiên cứu cơ sở khoa học về các thành tạo magma Mesozoi muộn và khả năng sinh kim của chúng ở Đông Bắc Việt Nam

NVTX.2019.03.07
1295.00 (triệu đồng)
Địa chất khoáng sản
1. Xây dựng cơ sở dự liệu khoa học về địa chất của các thành tạo magma Mesozoi muộn và khả năng sinh kim của chúng ở Đông Bắc Việt Nam. 2. Củng cố, hoàn thiện, nâng cao trình độ chuyên môn đối với các cán bộ khoa học của đơn vị. 3. Bảo dưỡng, vận hành và khai thác hệ thiết bị gia công phân tích hiện có của phòng trong nhiệm vụ này nhằm khai thác hợp lý, có hiệu quả hệ thống thiết bị phục vụ cho công tác nghiên cứu của đơn vị nói riêng cũng như của Viện nói chung.
Nội dung 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu về các thành tạo magma Mesozoi muộn ở Đông bắc Việt Nam; Nội dung 2: Nguồn gốc và bối cảnh địa động lực hình thành các thành tạo magma Mesozoi muộn khu vực Đông Bắc; Nội dung 3: Đặc điểm thạch địa hóa và khả năng sinh kim của các thành tạo magma Mesozoi muộn khu vực Đông Bắc Việt Nam; Nội dung 4: Tin học hóa các báo cáo; Nội dung 5: Nghiên cứu cơ sở khoa học về các thành tạo magma Mesozoi muộn và khả năng sinh kim của chúng ở Đông Bắc Việt Nam;
1. Báo cáo: Tổng quan tình hình nghiên cứu về các thành tạo magma Mesozoi muộn ở Đông Bắc Việt Nam; 2. Báo cáo tổng hợp: Nguồn gốc và bối cảnh địa động lực hình thành các thành tạo magma Mesozoi muộn khu vực Đông Bắc Việt Nam; 3.Báo cáo tổng hợp: Đặc điểm thạch địa hóa và khả năng sinh kim của của các thành tạo magma Mesozoi muộn khu vực Đông Bắc Việt Nam; 4. Số hóa Báo cáo, files: Đặc điểm thạch luận một số khối Granitoit Việt Bắc và mối quan hệ của nó với khoáng hóa thiếc. (Nguyễn Xuân Tùng, 1974); Báo cáo, files:“Địa chất khoáng sản than Việt Nam”. (Nguyễn Trí Vát, 1984.); Báo cáo, files: Độ chứa than miền Trung Việt Nam. Chủ yểu bể than Quảng Nam.(Nguyễn Trí Vát, 1986). 5. Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ
01/01/2019
12 (tháng)
Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản
TXTCN
Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Đức Chính, Bùi Thế Anh, Nguyễn Thị Xuân, Lưu Văn Thắng, Phạm Ngọc Dũng, Nguyễn Thanh Hương, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Hoàng Thị Loan, Lê Đình Cương, Nguyễn Đình Triệu, Nguyễn Văn Niệm, Phạm Hùng Thanh, Phạm Thị Nhung Lý, Đoàn Thị Ngọc Huyền, Bùi Trọng Tấn.